گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » چراماتاهنوزواقعيت گرانشديم ؟
چراماتاهنوزواقعيت گرانشديم ؟

چراماتاهنوزواقعيت گرانشديم ؟

Qazi Labib Name 18

درروزهاي اخيرتيترتمام صفحات مطبوعات مجازي مملو ومالا مال ازخبرهاي مربوط به نظاميان وجنرالان افغاني وپاكستاني،يك طرف جنرال زنده وصاحب فتوحات وان طرف جنرال مرده وصاحب گذشته سياه بود.تقريبااكثريت به اتفاق كل اين قشر جنگي ونظامي راكه دريك بخش ازجغرافيا،يعني افغانستان صاحب فتوحات ودست اودرد نظامي بودند،لب به تحسين وتوصيف وبانثار گل بدرقه ميكردند،وشايستگي ان راواقعادارند،وعده ديگر درجغرافياي ديگر يعني پاكستان اين جنرالان را بانثاربد ورد بدرقه كردند،واقعادرين دوطرف مرز ولايه كوهاي دوكشور چه ميگذرد؟ درين طرف مزرجنرال دوستم به جنگ طالب وداعش كه حامي اصلي انان،جنرالان پاكستاني گفته ميشود رفته است،وباپيروزيهايكه درجبهات شمال داشته،ازان بنام قهرمان،رهبر،وطن پرست،و…بادسته هاي گل،اشعار،مقالات،سرودهاي ميهني وتحفه هاي ازلنگي،چپن،قالين واسپ و…ازوي استقبال كردند،واين استقبال حقش بود.عجيب وشگفت اوراين است،بسی ازاين اشخاص نه درگذ شته هاي ازدور،همين جنرال راقاتل،مليشه،گلم جمع،كمونيست،ازبك،دايم الخمر،عياش وهزاران نام بد ديگری رابه اوحواله ميدادند،همين اشخاص چاپلوس ،امروز اورامجاهد،غازي،حاجي،مدبر،جنگجوى تواناووطن پرست و…لقب دادندوياد ميكنند.حتي چندروز قبل،عده درمصاحبهه هاي خويش،اورابنام قاتل ونسل كش ميخواندند ولي باپيشروي درجبهات جنگ،همين اشخاص درفارياب وقيصاروالمار رفتند وبادستهاي گل اوراتشويق كردند.دران سوي مرز يعني پاكستان،خبرمرگ جنرالان شرور وبدنيت وحامي انفجار وانتحاروترور بگوش رسيد،روزي بودكه اين جنرالان سياه دل رابهترينهاي افغانستان،هدفم حكومت مجاهدين است،مشاورامنيت ملي خوددردولت افغانستان تعيين كرده بودند وبه عنوان صادقترين دوست مردم افغانستان،بانهاتذ كره وپاسپورت افتخاري افغاني داده بودند،

 hamid gul afghan Government Advaisor 16

اين جنرالان راملايكهاي رحمت وموجودات بلا تشبيه اسماني ميخواندند،ازجنرال ضياءالحق،جنرال اختر،حميد گل،دراني ،كياني و…بنام برادران ،مجاهدين بزرگ جهاد افغانستان خوانده ميشدند وبه جنرال ضياءالحق لقب شهيد جهادافغانستان داده شد،

pakistan genral s 18

ازعكسهاي ايشان دردفتر ،موتر وخانهاي شان به عنوان وپاس دوستي استفاده صورت ميگرفت و…ولي اكنون بنام قاتل حامي اصلي دحشت،دود وباروت واتش ياد ميشوند،كه حقاجزهمين چيزي ديگري نيست. خدايا،نميدانم ماچطورمردمي هستيم؟ من ميخواستم اين مطلب راياداوري كنم كه،چرامامردم افغانستان اين قدرضعيف،ناتوان،بدون شخصيت،چاپلوس،دوروي،نزديك بين،تغيرپذير،بدون فكرثابت وانديشه متزلزل هستيم،طوفان حوادث ووزش باد نرم سياس ماراهرطرف، خم وپيچ ميدهد،بدون اينكه ازخوداختيارداشته باشيم ومقاومت كنيم،دربرابرحوادث،مصلحت،منافع شخصي،گروهي،سمتي،قومي،زباني ومذهبي كمترين مقاومت نشان بدهيم،بسمت باد منفعت موسومي آني وموقتي هرچه بادا باد حركت ميكنيم.

dostom in Faryb 18

درعين حال اينكه ازپيشرويهاي جنرال دوستم وقواي مسلح درشمال عليه طالب وداعش حمايت صورت ميگيرد،متوجه باشيد كه،نه موفقيتهاي نظامي جنرالان اين طرف مرزدرجنگ دايمي است ونه مرگ جنرالان ان طرف مرز،سبب ختم جنگ وباراورنده امنيت ميگردد،تجربه هاهميشه حكايت ازاين داشته كه جنرالان خلف پاكستاني قصي القب ترازسلف شان بوده است،ختم جنگ،ناامني،انفجار،انتحار،طالب وداعش،بسته درحل وفصل منازعات ستراتژيك مرزي دوكشوراست،نه درچيزي ديگر،بايد بان طرف توجه مبذول داشت،وراه ختم جنگ رادرانجاه بپاليم،نه درپيروزي موقتي يكى ومرگ ديگر .

باميد ديد سالم تردرقضايا!

نواندیشی محلی برای بیان دید گاه های متفاوت است لزومأ آنچه که از این تارنما انتشار می یابند مواضع نواندیشی نه میباشند.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا