گـزیده اخبــار

خانه » اجتماعی » چراماتاهنوزواقعیت گرانشدیم ؟
چراماتاهنوزواقعیت گرانشدیم ؟

چراماتاهنوزواقعیت گرانشدیم ؟

Qazi Labib Name 18

درروزهای اخیرتیترتمام صفحات مطبوعات مجازی مملو ومالا مال ازخبرهای مربوط به نظامیان وجنرالان افغانی وپاکستانی،یک طرف جنرال زنده وصاحب فتوحات وان طرف جنرال مرده وصاحب گذشته سیاه بود.تقریبااکثریت به اتفاق کل این قشر جنگی ونظامی راکه دریک بخش ازجغرافیا،یعنی افغانستان صاحب فتوحات ودست اودرد نظامی بودند،لب به تحسین وتوصیف وبانثار گل بدرقه میکردند،وشایستگی ان راواقعادارند،وعده دیگر درجغرافیای دیگر یعنی پاکستان این جنرالان را بانثاربد ورد بدرقه کردند،واقعادرین دوطرف مرز ولایه کوهای دوکشور چه میگذرد؟ درین طرف مزرجنرال دوستم به جنگ طالب وداعش که حامی اصلی انان،جنرالان پاکستانی گفته میشود رفته است،وباپیروزیهایکه درجبهات شمال داشته،ازان بنام قهرمان،رهبر،وطن پرست،و…بادسته های گل،اشعار،مقالات،سرودهای میهنی وتحفه های ازلنگی،چپن،قالین واسپ و…ازوی استقبال کردند،واین استقبال حقش بود.عجیب وشگفت اوراین است،بسی ازاین اشخاص نه درگذ شته های ازدور،همین جنرال راقاتل،ملیشه،گلم جمع،کمونیست،ازبک،دایم الخمر،عیاش وهزاران نام بد دیگری رابه اوحواله میدادند،همین اشخاص چاپلوس ،امروز اورامجاهد،غازی،حاجی،مدبر،جنگجوى تواناووطن پرست و…لقب دادندویاد میکنند.حتی چندروز قبل،عده درمصاحبهه های خویش،اورابنام قاتل ونسل کش میخواندند ولی باپیشروی درجبهات جنگ،همین اشخاص درفاریاب وقیصاروالمار رفتند وبادستهای گل اوراتشویق کردند.دران سوی مرز یعنی پاکستان،خبرمرگ جنرالان شرور وبدنیت وحامی انفجار وانتحاروترور بگوش رسید،روزی بودکه این جنرالان سیاه دل رابهترینهای افغانستان،هدفم حکومت مجاهدین است،مشاورامنیت ملی خوددردولت افغانستان تعیین کرده بودند وبه عنوان صادقترین دوست مردم افغانستان،بانهاتذ کره وپاسپورت افتخاری افغانی داده بودند،

 hamid gul afghan Government Advaisor 16

این جنرالان راملایکهای رحمت وموجودات بلا تشبیه اسمانی میخواندند،ازجنرال ضیاءالحق،جنرال اختر،حمید گل،درانی ،کیانی و…بنام برادران ،مجاهدین بزرگ جهاد افغانستان خوانده میشدند وبه جنرال ضیاءالحق لقب شهید جهادافغانستان داده شد،

pakistan genral s 18

ازعکسهای ایشان دردفتر ،موتر وخانهای شان به عنوان وپاس دوستی استفاده صورت میگرفت و…ولی اکنون بنام قاتل حامی اصلی دحشت،دود وباروت واتش یاد میشوند،که حقاجزهمین چیزی دیگری نیست. خدایا،نمیدانم ماچطورمردمی هستیم؟ من میخواستم این مطلب رایاداوری کنم که،چرامامردم افغانستان این قدرضعیف،ناتوان،بدون شخصیت،چاپلوس،دوروی،نزدیک بین،تغیرپذیر،بدون فکرثابت واندیشه متزلزل هستیم،طوفان حوادث ووزش باد نرم سیاس ماراهرطرف، خم وپیچ میدهد،بدون اینکه ازخوداختیارداشته باشیم ومقاومت کنیم،دربرابرحوادث،مصلحت،منافع شخصی،گروهی،سمتی،قومی،زبانی ومذهبی کمترین مقاومت نشان بدهیم،بسمت باد منفعت موسومی آنی وموقتی هرچه بادا باد حرکت میکنیم.

dostom in Faryb 18

درعین حال اینکه ازپیشرویهای جنرال دوستم وقوای مسلح درشمال علیه طالب وداعش حمایت صورت میگیرد،متوجه باشید که،نه موفقیتهای نظامی جنرالان این طرف مرزدرجنگ دایمی است ونه مرگ جنرالان ان طرف مرز،سبب ختم جنگ وباراورنده امنیت میگردد،تجربه هاهمیشه حکایت ازاین داشته که جنرالان خلف پاکستانی قصی القب ترازسلف شان بوده است،ختم جنگ،ناامنی،انفجار،انتحار،طالب وداعش،بسته درحل وفصل منازعات ستراتژیک مرزی دوکشوراست،نه درچیزی دیگر،باید بان طرف توجه مبذول داشت،وراه ختم جنگ رادرانجاه بپالیم،نه درپیروزی موقتی یکى ومرگ دیگر .

بامید دید سالم تردرقضایا!

نواندیشی محلی برای بیان دید گاه های متفاوت است لزومأ آنچه که از این تارنما انتشار می یابند مواضع نواندیشی نه میباشند.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا