گـزیده اخبــار

خانه » اجتماعی » نیم نگاهی به شورای فرماندهان جهادی و احزاب سیاسی ! آنانیکه در زندگی به مرگ و ذلت محکوم اند !
نیم نگاهی به شورای فرماندهان جهادی و احزاب سیاسی ! آنانیکه در زندگی به مرگ و ذلت محکوم اند !

نیم نگاهی به شورای فرماندهان جهادی و احزاب سیاسی ! آنانیکه در زندگی به مرگ و ذلت محکوم اند !

Masheed Nam Mabad 29

آغاز فعالیت این شورا بر می گردد به زمانی که سنگ تقلب های گسترده و مهندسی شدهء آقای کرزی و تیمش در انتخابات ریاست جمهوری گذشته به هدف نخورد و دامی را برای به دام افگندن نامزد های انتخاباتی بویژه آقایان عبدالله و غنی درست کرد؛ اما از قضای روزگار خودش به دام افتاد. از گفت و گوی اخیر تلویزیونی اش با طلوع این موضوع به خوبی آشکار شد. تیم وی در انتخابات گذشته با دست زدن به تقلب گویی به جنگ مار رفتند که در گام اول به بحران بردن اوضاع و ابقای آقای کرزی و گام دوم هدف شان جلوگیری از به قدرت رسیدن عبدالله بود که تیراش برای رسیدن به هدف در گام اول به خاک خورد و به هدف دوم خود نایل آمد. فعال ترین عضو این گروه در آن زمان آقای اسماعیل خان بود که بیشتر از دیگران  رویای ادامهء وزارت را در سر می رورید و پس از آن که از فیصلهء ویژه تیم حاکم در پیوند به وضع قدغن بر وزیران پیشین به اتهام فساد آگاهی پیدا کرد و از رسیدن به مقام ولایت هرات هم مایوس شد. یک باره فعال شد و در تماس نزدیک با استاد سیاف سر و صدای تشکیل شورای جهادی را سر داد. هرچند او خواست، تلاش هایش را وارونه جلوه بدهد و اما مردم از اهداف ایشان آگاه بودند.

Kopie van karzai and Election Fraud Cartoon03

بعد ها آقای کرزی به کار این ها علاقمند شد و تماس هایش را با آنان افزایش داد که پیش از سقوط قندوز در پیوند به  تشکیل این شورا آوازه هایی نیز به گوش می رسید که بالاخره پس از سقوط قندوز تاسیس شد. بنا بر این شورای فرماندهان جهادی و احزاب سیاسی که در نتیجهء تلاش های مخفی آقای کرزی شکل گرفته است. این ازچیستی بودن و ماهیت این شورا و ترکیب آن پرده بر می دارد  که همه از یاران و همکاران نزدیک آقای کرزی هستند. این شورا هیآت هفت نفری را تشکیل داده تا کار های یک سالهء حکومت را بررسی کند و بعد دشواری ها را شناسایی و بعد راه حل ها را پیشنهاد کند. لازم است تا این شورا در گام اول بررسی را از میان اعصای خود آغاز کند؛زیرا بخش بزرگی از مشکلات حکومت کنونی فساد های کلان و اختلاس و غضب های بزرگ اعضای این شورا است. بیشترین اعضای این شورا از وزیران نازدانه و عزیز آقای کرزی هستند و دوسیه های چندین میلیون دالری این جنابان در اداره های عدلی و قضایی کشور موجود اند که تا کنون با پشتیبانی حامی کلان فساد یعنی آقای کرزی از تعقیب اداره های عدلی و قضایی درامان مانده اند. برای شفافیت بهتر کار این شورا لازم است تا اول هیات محترم شورای یادشده دوسیه های این جنابان را سر کنند و بعد کار های یک سالهء این حکومت را سره و ناسره کنند. گذشته از این که در میان این شورا معززانی حضور دارند که یک تخم را به ارگ ۲۵ افغانی خریده اند و حالا که این جناب خود را در کنار اختلاس کنندهء چندین میلیون دالری می بیند. به خود فخر و مباهات کرده و از خریدن یک تخم به مبلغ ۲۵افغانی به خود می بالد و سر غرور را در مقابل آنان می جنباند. هرچه باشد حال که این شورا غمخوار حکومت و ملت شده اند و خواسته اند ناکرده گی های خویش را تمام کنند.خوب است و اما حکومت توجه کند که زیر کاسهء این شورا نیم کاسه نباشد؛ زیرا که بیشتر این آقایان معتاد به قدرت شده اند. نشود که خدای نخواسته زیر نام طرح جدید پلی به سوی رسیدن به قدرت بزنند. حکومت آگاه باشد و این کمیسییون را فرصت مداخله در کار حکومت ندهد.

آخرین گفتگوی حامد کرزی با شبکه تلویزیونی طلوع 

بنا براین پیشینۀ کار اعضای این شورا برای مردم افغانستان به گونۀ آفتاب روشن است و حالا دریافته اند، شورایی که بیشترین ابتکار تشکیل آن منحصر به آقای کرزی باشد و ساخته و پرداختهء زعیم پیشین فاسد ترین حکومت در جهان باشد. آیندۀ آن معلوم است؛ زیرا مردم افغانستان این ها را آزموده و به این ها هرگز اعتماد ندارند؛ بلکه برعکس نگران اند که این تیم آقای کرزی برای غارت های بیشتر و دامن زدن به بحران کشور خود را فربه ساخته اند؛ زیرا این ها کمتر تمایل به صلح و ثبات دارند. در صورتی که ثبات وقانونیت در کشور حاکم شود؛ اولین کسانی که باید به محاکم کشانده شوند، باید این جنابان باشند.  شماری از اعضای این تیم پس از آن فعال شدند که حکومت دروازهء وزیرشدن را بر روی آنان بست و اکنون با استفاده از فرصت حضور علنی پیدا کرده اند. فرصت دهی بیشتر برای این ها معنای افزایش بحران را دارد؛ زیرا این ها به اندازهء کافی دزدیده اند و غارت کرده اند. مجاهدین پیشین دفاع از کشور و رزمیدن در برابر دشمنان مردم را وظیفهء دینی شان می پندارند و اما این وجیبه ملی را حاضر اند تا به گونهء مستقل و جدا از این تیکه داران باهمکاری حکومت انجام بدهند. هدف از تشکیل شورای جهادی جلوگیری از ایجاد جنبش راستین در جامعهءبیمار افغانستان است. این ها که خود را تیکه داران می خوانند با این گونه حضور می خواهند راه ورود جنبش های راستین و مستقل و وطن دوست و صادق و پاک باز را در صحنهء سیاسی کشور بگیرند. این شورا پس از آن فعال شد که در انتخابات ریاست جمهوری پیشین حامیان شان شکست فاحشی را متحمل شدند. این شورا که خود را از حمایت مجاهدین پیشین محروم یافتند به تلاش های مذبوحانه پرداخته اند و بدین بهانه خواسته اند تا از ایجاد جنبش مستقل و غیر وابستهء مجاهدین پیشین تحت رهبری شخصیت های خوش نام و پاک جلوگیری کنند تا در سکوی تیکه داران جهاد برای همیش باقی بمانند.

Ismail khan wa Kalahay shohada 29

مردم شناختی که از این ها دارند، از نیات شان آگاه اند و می دانند که چه می خواهند. این بیچاره ها که اکنون از قدرت کنار زده شده اند و نزدیک به افتادن به پرتگاهء موزه های سیاسی هستند. تلاش دارند تا برای بقای ثروت های باد آورده شان دست به کار شوند و در پیشانی آن به خط درشت بازهم نام مقدس مجاهدان را آذین بندند. در حالی که در زمان قدرت شان این ها را مردم آزموده اند که چقدر از مردم فاصله گرفته بودند. نه تنها آنوقت حالا هم این رویکرد مردم گریزی و نفرت مردم را از این ها میتوان درک کرد. برای آگاه شدن ا این موضوع کافی است تا حال هر یکی از این ها را از نزدیک ترین همسایه های شان جویا شد تا دریافت که چقدر مردم از این ها نفرت دارند.گمانه زنی ها بر این است که هدف از تشکیل شورای جهادی جلوگیری از ایجاد جنبش راستین در جامعهءبیمار افغانستان است. این ها که خود را تیکه داران می خوانند با این گونه حضور می خواهند راه ورود جنبش های راستین و مستقل و وطن دوست و صادق و پاک بازرا در صحنهء سیاسی کشور بگیرند. این شورا پس از آن فعال شد که در انتخابات ریاست جمهوری پیشین حامیان شان شکست فاحشی را متحمل شدند. این شورا که خود را از حمایت مجاهدین پیشین محروم یافتند به تلاش های مذبوحانه پرداخته اند و بدین بهانه خواسته اند تا از ایجاد جنبش مستقل و غیر وابستهء مجاهدین پیشین تحت رهبری شخصیت های خوش نام و پاک جلوگیری کنند تا در سکوی تیکه داران جهاد برای همیش باقی بمانند؛ زیرا دزدی و غارت های افسانه یی زیر نام جهاد مقدس افغانستان شماری ها را که دار و ندار این ملت را طی چند دهه اخیر به تاراج برده اند چنان شهرۀ آفاق کرده است و دوسیه های دزدی آنان در زیر هفتاد من خاک در اداره های عدلی قضایی افتاده است . این ها چنان در دزدی و اختلاس شهره افاق شده اند که قصه های دزدی شان حتا واژه گمنام پشقل را جهانی و رسانه یی کرده است. ایا می شود باور کرد که این ها با ان همه غارت های افسانه یی دردی برای وطن و مردم داشته باشند و حتا یک رگی از میلیون رگ انان برای رنج مردم و غم کشور بتپد. هرگزنه زیرا ازموده ا ازمودن خطا است و اعتماد دوباره بر چنین ازموده شده گان خطای بزرگ نابخشودنی است. زیرا گذشته های زنده گی ننگین ابن ها نشان داده است که هرگز پروای چیزی ج شکم های گندیده شان را ندارند و فقط تمامی وسوسه های شان حفظ غارت ها و مقام های از دست رفته است. خوشبختانه مجاهدین راستین و راهیای راه خدا این ها را شناخته اند و می دانند که چگونه این ها بار دیگر دهل و سرنای را بدوش کشیده اند و طبل شورای جدید را زیر نام شورای جهادی احزاب سیاسی و فرماندهان جهادی زده اند. با تاسف در این شورا جنابانی چون صادق مدبر قرار دارد که دیروز یک عدد تخم را ۲۵ افغانی برای ارگ نشینان می خرید و به بهای غارت ببت المال شکمبو ها را به نوازش می گرفت. به همین گونه اقایان دیگری د رمیان شان حضور دارند که در دزدی و غارت شهره افاق اند و دوسیه های کلان بیست چند میلیونی اختلاس و فساد اداری دارند. مردم از چشم سفیدی و مردم فریبی این ها شگفت زده شده اند و اما این ها نمی دانند و گویی ملت را کو خوانده اند. در میان این شورا بزرگوارانی موجود اند که ده ها خانه را در شهر کابل به نام عرب ها خریدند و با رفتن انان همه را غصب کردند و بر سر غصب ان با هم درگیر شدند و رسوایی های شان رسانه یی شده است و کتاب ها نوشته شده است.این قصه جدا از غارت ها و غصب های ده ها جریب زمین است که به گونه مستقیم و غیر مستقیم در آن دست دارند. حکومت برای پیش گیری و ممانعت از تخطی های قانونی و خلاف رفتاری های آنان، بهتر است تا این ها را به گونه های مختلفی تحت کنترول خود داشته باشد. در جامعهء بیمار و جنگ زدهء افغانستان یگانه راهء معقول مهار این حلقه ها و ترغیب آنان برای کمک به روند های اصلاحی در سقف های متفاوت است؛ حکومت اشد تلاش کند تا مردم را از ضرر آنان درامان نگهدارد. حکومت های ناتوانی مانند افغانستان که موجودیت این حلقه های خطر آفرین و تهدید کنندهء برایش درد سر آفرین است، ناگزیر است تا با این ها به نحوی مصالحه کند و اما این مصالحه نباید منافع ملی واقتدار ملی را آسیب برساند.

sayaf and Karzai 03

بعدتر آشکار شد که این شورا از رییس جمهور خواهان برگزاری لویه جرگه شده است. همزمان با این پیشنهاد ها رفت و أمد آقای کرزی به خانهء استاد سیاف بیشتر و بیشتر شده است. دلیل این رفت و آمد ها رنگ گرفتن خواست های شورا بروفق مراد آقای کرزی است. این شورا در اصل پیشقراول آرزو های های آقای کرزی است و گرداننده گان آن مهره های او اند. هرچند در ظاهرخواهان برگزاری لویه جرگه شده اند و اما ترس آن می رود که زیر پوشش تعدیل قانو اساسی بازی یک باره تغییر کند و تشکیل حکومت موقت مطرح شود . معلوم است که آقای کرزی در عقب تدویر لویه جرگه رویای باز به قدرت رسیدن را در سر می پرورد؛ اما اعضای این شورای آقای کرزی باید بدانند که برای مردم افغانستان به اندازهء حافی بد کرده اید و مردم ا شما سخت نفرت دارند و تنها چندتا پاتکی های شما از شما حمایت خواهد کرد وبس؛ زیرا پشتیبانی از شما معنای حمایت از فساد و مفسدان و دزدان و غارتگران است.دوستان دیروزی خفه نشوید، باتاسف که شما مرده اید ! و هرچند این مرگ ذلت بار را نمی پذیرید و هنوز هم حرص و آز ننگین شما مانع اعتراف کردن شما به این حقیقت تلخ می شود؛ زیرا چنین شهامتی در شما نیست که نیست؛ بلکه هراسان هستید که چنین اعتراف انسانی برج وباروی کذایی شما را فرو خواهد ریخت و قامت به ظاهر استوار شما را خواهد شکست. هرچند شما از وقت شکسته اید و در شکست شما شک و شبه یی وجود ندارد و این شعر جاودانهء حافظ مصداق روشنی بر زنده گی شما است؛ زیرا جنبش عاشقانه زیستن را ثروت های باد آورده در شما کشته است و دلبستگی فراوان به کاخ ها شور انسان زیستن را در شما خشک کرده و روح عصیانی شما را پژمرده و خوابیده گردانیده است : کسی که نیست در این دیر زنده به عشق — اگر نمرده به فتوای من بر او نماز کنید.

yahoo Masheed 19A

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا