گـزیده اخبــار
خانه » اندیشه » نــــگاهـــــی به نشــــــست ادبــــی اسـلو ! از محترم دلجو حسینی
نــــگاهـــــی به نشــــــست ادبــــی اسـلو ! از محترم دلجو حسینی

نــــگاهـــــی به نشــــــست ادبــــی اسـلو ! از محترم دلجو حسینی

 ajmal Atak and Oslo 05
                                                      محترم اتک یوسفزی گرداننده نشست های ادبی اسلو 
                                                                                     بنام خدا    

نــــــگاهـــــی بــــه نشـــــست ادبـــــی اسلــــو

بیا تا گل برافشانیم ومی درساغراندازیم

فلک راسقف بشکافیم وطرح نودراندازیم

اگرغم لشکرانگیزد که خون عاشقان ریزد

من وساقی بهم سازیم وبنیادش براندازیم

Ustad Deljo Hoseini New 10 jpg

                                                                                                                                                                                 محترم استاد سید اسحاق دلجو حسینی 

حوادث خونین وویرانگربیش ازسی سال گذشته درکشورما ، علاوه برویرانی ونابودی زیربناهای اساسی زندگی اقتصادی،سیاسی واجتماعی، منجربه تلفات سنگین انسانی ونابودی مراکزتعلیمی وفرهنگی درسراسر کشورگردید.این وضعیت دردناک، اسفباروپرمخاطره زمینه های زندگی رادراین سرزمین بلاکشیده مواجه بادشواریهای گوناگون ساخت. همه مراکزتعلیمی وتحصیلی وفرهنگی وآموزشی ویران وروند تحرکات سازنده مادی ومعنوی بصورت کلی متوقف گردید.چنین وضعیت دردناک وغیرقابل تحمل زندگی رابر تمام مردم ستم کشیده این سرزمین وخصوصابرعدهء باسواد وآگاه آن بیش ازاندازه با دشواری روبروساخت وحتی ناممکن گردانید. براثرچنین رویدادهای فاجعه بار دردوره اشغال کشورتوسط ارتش سرخ اتحاد شوروی سابق، عده کثیری ازشهروندان کشورراهی سرزمین های خارجی شدند وخانه های شانرا ترک نمودندودر کشورهای همسایه زندگی مرارت باری را تحمل نمودند.همچنان دردوره های دیگر مانند دوره بعدازشکست نیروهای اشغال گر واستقرارحکومت مجاهدین که جنگ متوقف نگردید وبیگانگان نایره آتش جنگ را شعله ورساختند، مهاجرین نتوانستند که به خانه وکاشانه خودباز برگردندبلکه ادامه خونریزی اسباب آواره شدن عده دیگرنیزگردید.دردوره اسقرارگروه طالبان که دردناک ترین دوره بشمارمی رودومنجربه فاجعه هولناک انسانی گردید،عده ای که ازدم تیغ خونبارطالبان،جان به سلامت بردند نیز راهی دیارغربت گردیدند.درمورد این سیل عظیم مهاجرت وآواره گی حکایات وروایات بسیارفراوان است که دردسترس عموم آماروآثاروروایات دلخراش آن قراردارد.

 khoram Saheb Nader in Oslo Neshast 05

                                محترم سید محمــــد نا در خرم از شخصیت های فرهنگی و شعرای نامدار کشور

قابل ذکراست که دردوره اشغال کشورتوسط ارتش سرخ تعداد اندکی به کشورهای اروپایی پناهنده شدند واکثریت مردم مسلمان کشورما در ممالک همسایه پناه گرفتند.

اما دردوره های بعدازاشغال خصوصا دردوره حضورنیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده امریکا وپیمان نظامی ناتوعدهء کثیری ازشهروندان کشوربه جانب کشورهای اروپایی آنهم باسختی وقبول هزاران خطرمرگباربه جستجوی پناهندگی وزندگی پرداختند.دراین سلسله آواره گی ها وپناهندگی شدنها به قاره اروپا وکشورهای اتحادیه اروپایی،شماری چند ازافغانها به کشورنروژکه درشمال اروپاموقعیت داردوکشوریست ازنگاه اقتصادی غنی ودارای زمینه های فراوان تحصیل وکار،پناهنده شده اند. افغانهای پناهنده درکشورناروی ضمن تلاش معاش وادامه تحصیل وتعلیم ودرمجموع آموزش،ازپرداختن به تاسیس مراکزعبادی وتشکلات فرهنگی شان نیزغافل نبوده اند،ودراین مسیرگامهای مهمی درجهت تاسیس مراکزعبادی(مساجد) و تشکیل کمیته های فرهنگی برداشته اند. وهمچنان دربرگذاری روزهای مهم تاریخی ودینی ویادبودهاوبرگذاری سیمنارها ومحافل ازاین قبیل گام های برداشته شده واقدامات صورت گرفته است.دراین مراکزهرچند سعی شده تا ازکشیده گی های تباری وقومی ومذهبی جلوگری بعمل آید واین کانونهای معنوی وفرهنگی ازاین گونه گرایش ها بدور نگه داشته شود،باتاسف درمواردی چنین مشکلات وجاذبه های منفی وعقب مانده مشکلاتی رانیز ببار آورده است.به نظرمیرسد یکی ازاهداف اساسی تاسیس این مراکزباید تقویه فکر، ایجاد زمینه های وحدت وبرادری درصفوف افغانهای پناهنده دراین کشورباشد،وجستجوی راه های جلوگیری ازتفرقه ونفاق افکنی وتعصب ورزیدن نسبت به دیگران که سبب دوری وپراکندگی می گردد.زیرا این گرایشات زیان آوراست وموانع دربرابر پیشرفت وشکوفایی زندگی عادی ایجاد می نماید.به سلسله تاسیس مراکز فرهنگی که ازآنهایادآوری گردید،نزدیک به یکسال می شود که عده ای ازبرادران صاحب مذاق ادبی وهنری،اهل شعروادب وفرهنگ،اعم از خانمها وآقایان علی الخصوص جوانان،نشستی رازیر نام (نشست ادبی اسلو)هرماه یک محفل برگزارمی نمایند.این محافل ادبی بصورت مسلسل وبا اشتراک جمع کثیری از شاعران جوان اعم ازدختروپسروخانمها وآقایان،استادان سابق دردانشگاه های کشوروبعضی اهل شعروهنربه خوبی وحسن نیت وبدورازهرگونه تعصب وغرض ورزی به ابتکار وکوشش عده ی،و به سرپرستی برادرگرامی، شاعرگران مایه وهنرمند آگاه،جناب آقای اجمل یوسفزی ترتیب وتنظیم می گردد.ارزیابی ها درمجموع ازاین نشست ادبی تاکنون مثبت وتحسین برانگیزبوده است.دارای زمینه های رشد وشکوفایی بوده،ودست آوردی قابل ستایش داشته است.این محفل ادبی، بادرنظرداشت دوخصوصیت: افغانیت،واسلامیت،وغیرسیاسی بودن،باعث گردیده که مورد توجه واقع گرددوازهرگونه گرایش منفی ممانعت بعمل آورد.ودراین شکی نیست تازمانیکه براین خط ومش وبراین اساسات صحیح وسنجیده استوارباشد درمسیرشگوفایی گام برخواهد داشت.     

Mohamadullah Naqed 05                                 

                                                محترم محمدالله ناقد یکی از فرهنگیان ورزیده افغانستان 

افغانستان هنوزدستخوش نا آرامی ها ومداخلت بیرونی وجنگ وتروراست.وتارسیدن به ثبات      فاصله ی بسیاردارد.جریانهای افراطی وخشونت طلب که وسیله خواسته ها ومنافع بیگانگانند،ممکن نیست به آسانی تن به صلح بدهند واسحله ی را که ازدیگران بدست گرفته اند بزودی به صاحبانش مسترد نمایند.در این میان تکلیف نسلهای آواره وسرگردان این مرزوبوم بلاکشیده چگونه رقم خواهد خورد؟ که درگوشه وکنارجهان سرگردان وناآگاه ازتاریخ وفرهنگ واعتقادات شان درپی پناه گاه وتحصیل وشغل سرگردانند؟!

به یقین تاسیس چنین مراکز فرهنگی وتدویر چنین محافل ادبی واخلاقی وهنری،یکی ازراههای رسیده گی به این نسل محکوم ومظلوم خواهدبود.به همه حال، ما خداوندبزرگ را سپاس فراوان می گویم که این گرد همایی هاروز به روز رونق بهترمی یابد وسیمای تحسین برانگیزی بخود می گیرد.این تجمعات فرهنگی بوجه نیک وپسندیده برگزاروگردانندگی میشود.بطوریقین این گونه محافل مارابه ضرورت وحدت واتحاد بیشترمتوجه می سازد و به مضارتفرقه وتعصب همه راباخبرمی سازد.ومارا به این امرمهم وحیاتیملزم میداردکه ازشعاردادن به این که اتحادو وحدت امری سرنوشت سازاست،به جانب عملی ساختن آن نیزباید گامهای برداشته شود.مردمان دیگروملت های دیگربسیارجلوترازما به چگونگی توحید ووحدتملی شان پرداخته اند.امید واریم این نشست هایمهم وپربارمانند،نشست ادبی اسلو،گام بزرگی باشدتا مارابه جانب حرکت سازنده جمعی سوقدهد. هرملتی جهت حفظ هویت دینی وفرهنگی وتاریخیش باید دست بکارشود ونگذارد هستی معنوی واعتقادی وفرهنگ ملیش دربرابرفرهنگ های قوی وروبه رشد محوونابود گردد.زیرا،فرهنگ وهنرهمواره درطول تاریخ مورد توجه بشریت بوده استآثاروشواهد بجامانده ازتمدنهای بشری درطی اعصاروقرون گذشته وشواهد کشف شده،نشان دهنده آن است که این آثار،تنها به دلیل رفع احتیاجات وبرآوردن نیازهای مادی بشرپدید نیامده اند،بلکه درموارد بیشماری انسان برای اینکه بتواند نیازهای مادی خودرارفع کند،      به هنروجلوه های زیبایی آن روی آورده است.ازطرفی ذکراین نکته فطری بودن حس زیبایی دوستی انسان را اثبات می نماید.

Narway Latratur Metting 05

تجلیات زیبا ودل انگیزهنردرمحیط اطراف زندگی انسان هابه وفورقابل مشاهده است،تاهرفرد بتواند درزندگی فرهنگی جامعه که درآن زنده گی می نماید شریک باشد.یعنی هم باید ازآن بهره جویی نماید،وهم آنکه درگسترش آن نقش مهمی ایفا نماید.برمبنای این مسئولیت مهم انسانی،اهل علم وادب وهنر،باید همه اسباب دوری وبی تفاوتی راکنار بگذارند وبه فکررسیدگی به فرهنگ وتاریخ ادب مردم خود باشند.

نشست کنونی شعرا واهل هنروادب(نشست ادبی اسلو) درهر ماه، نمونه ی بارزی ازیک حرکت تحقیقی وفرهنگی وتولید فرهنگی است که بصورت جمعی صورت میگیرد.این تحول معنوی وفرهنگی بدوراز جاذبه های کاذب سیاسی وکشیدگی های زیانبار ناشی ازتعصبات رنگارنگ قومی ومذهبی،بادیدگاه های عمیق ومسئولانه به تاریخ وفرهنگ کشورمیتواند مسیرآینده ای روشنی را به تشنگان زلال وحدت، توحید، اتحاد وصلح وبرادری وبرابری نوید بخش باشد.واین حقیقت را روشن نماید که: (ای نوردیده صلح به ازجنگ وداوری)ماباید چنین راه های برگزیده را که به صراط مستقیم رهنمودمی گردد،تنها راه رسیدن به آرمانها وآرزوهای برحق مردم خودبدانیم.وبه برحق بودن آن شکی نداشته باشیم. وهمه درپربارساختن آن خودرا مسئول وشریک بدانیم.

 

                    شب پره گروصل آفتاب نخواهد        رونق بازار آفتاب نکاهد

 

ومن الله توفیق

دلجو حسینی

چهاردهم ماه حمل – 1392- هجری شمسی

مطا بق به –3– آپریل—2013 – میلادی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا