گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » مکــثی بر یــــک نگرش فیســـبوکی : طالـــب شـــاخ و دم نـــدارد. !ودراین کثرت تاویل جزمیت اش درکجا است؟
مکــثی بر یــــک نگرش فیســـبوکی : طالـــب شـــاخ و دم نـــدارد. !ودراین کثرت تاویل جزمیت اش درکجا است؟

مکــثی بر یــــک نگرش فیســـبوکی : طالـــب شـــاخ و دم نـــدارد. !ودراین کثرت تاویل جزمیت اش درکجا است؟

nauandeshi politecal desk 04

یادداشت  نواندیشی : در این هنگامی که مفهوم دین بویژه دین مقدس  اسلام اگر از سوئی به عنوان بزرگترین اندیشه در راستای عرضه تفکر روشنگریی انسان وجامعه در تاریخ معاصرشناخته شده است و دراین راه دارای ” مکتب فکری ” مشخص و آرمانهای اجتماعی معینی با راه حل های علمی  میباشد  از سوی دیگر بازگشت شور انگیز و غیر قابل پیشبینی نسل تحصیل کرده و ترقی خواه سبب شده تا صف آرائی های توطئه آمیز و سمپاشی های متحجرانه دشمنان را برانگیزد ، البته نباید تعجب کرد که چرا  روحانیت کاذب و دستگاه تبلیغاتی استعمار جدید به شدت مشغول مسخ مفهوم و هویت اصلی این دین آزادی بخش و عدالت پرور میباشد ؟ امروز عامی ترین توده های ازمردم اگر از تحلیل اجتماعی ، علمی و دقیق مسائل عاجزباشند وریشه های اصلی این داد و قال ها را که با واژه های مدرن روشنفکری با شاخی بادمیشوند نتوانند یکا یک نشان دهند ، لا اقل این را یقین دارند که این گونه هیاهو و این چنین آشوب های  ناگهانی و بازاری  از سر ایمان و صداقت و از درد دین و منطق و عـــلم نیســت . زیرا اولأ این گونه نقل قولهای را که بروایت حتی سمبولهای ظلم و جنایت در سرتاسر تاریخ دهن به دهن میگردند  نه میتوان منطق و علم خواند . ثانیأ کسانی که در تمام عمر شریف شان نشان داده اند که در لاک حقیر منافع شخصی و زندگی خصوصی محدود خویش خزیده بوده اند و در برابر ظلم بر انسانهای آزاده و عدالتخواه هرگز کوچکترین حساسیتی نداشته و پاکترین شان وجود های نازنینی بوده اند که در تاریکترین سالهای که بر آزاده گان میگذشته است ، آنان در اندیشه گرم ساختن مجلسی وصید کردن کسانی که دراینگونه مجالس فرمائیشی شرکت میکنند بسرمیبرده اند و درعصری که استعمار سیاه و سرخ و پادوهای داخلی شان اعم از چپ و راست ، مذهبی و سکولار ، مجاهد نما ها و روشنفکر گونه ها انسانهارا قتل عام میکردند ، و اندیشه های متحجرانه و توجیه کننده ء استبداد مذهبی و پرولتاری قلب انسانیت را میشکافت و هزاران توطئه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را بکار می انداخت تا اندیشه های عدالت  و استقلال طلبی را از ریشه بر اندازند و نسل تحصیلکرده و جوان را از افکار عدالت خواهانه بیگانه ساخته وبا آن به دشمنی برانگیزند .  نسل پیر و توده مردم را در خرافات و جهل – بنام دین بویژه در مکانیزمی بنام اسلام فلج کنند و عوام کالانعام را غرق موهومات ارتجاعی بار آرند و خواص را غرق فساد های اخلاقی و جنسی استعماری با کشیدن صد ها نقشه سیاسی وفکری وفرهنگی شیطانی به نابودی و ضعف وذلت کشانند .

                                                                  سخنرانی  دانشمند گرامی آقای حمید انتظام در باره اثبات علمی ذات الهی

نواندیشی ، تربیون نواندیشان مسلمان افغانستان با اینکه همچنان بر این تصمیم خود پابنداست که انسان  در امر آزادی بیان و اندیشه صاحب اختیار کامل بوده و هرگونه موانعی که به مؤلفه های مورد بحث آسیب میرسانند بصورت جدی از آن نه تنها  اجتناب می نماید بلکه برای زدودن آن از دامن جامعه بصورت مسالمت آمیزو با شمشیر بران خرد و آگاهی  مبارزه میکند  . وقتی دیدیم که این  مسأله وچنین  گفتمان تاریخی و فلسفی به این ساده گی که ما تصؤر میکردیم نبوده بلکه اگر ازیکسو اسلام بحیث یک اندیشه مأورالطبیعی  روح و روان تمامی  ایدئو لوژی ها  و جهان بینیها ی عدالت خواه و استقلا ل طلبی  را تشکیل می دهد از سوی دیگر نیزبد خواهان  با نهادینه سازیی فریب ودروغ در جامعه  و کاپی برداریی مضحک ازاصول دین ریشه های عدالت و انسانیت را نشانه گرفته است ، وبا گماشتن چهره های هرزه و زرنگی  که بنام دین خدا به دشمنی با خدا می روند و بدین سان جایگاه اسلام را از تفکر انسانی و عدالت خواهانه تا وثیقه ای از ستم و بربریت وتوجیه کننده  خشونت تنزل میدهند ، این وضعیت تاروتاریک بخوبی نشان میدهد که این گروهی از بدخواهان و تهمت گویان برای دفاع از خود و اظهار نظر بی پایه و غلطی که با توسل و مراجعه به تحقیقات خنده دار بنام دین بویژه اسلام مرتکب میشوند ، هرکاری حاضرند بکنند و هرحرفی را از جانب خرافات پرستان بنام اسلام حقیقی بگویند ، و بنام درست کردن یک غلط صد تا غلط فاحش تر مرتکب شوند وبنام محققین و اسلام شناسان متبحرهرگونه جعل و کذب در حوزه تاریخ سیاسی اسلام عرضه کنند اما هیچگاه حاضر نیستند تا اصل دین مبین اسلام را آنگونه که جوهر انسانی دین به مثابه یک تفکر عدالت خواهانه عرض اندام نموده  وتا این دم مرعی الاجراست  بیان کنند . دانشمندی میگوید که هرکس قضاوت اش درباره حوادث تاریخی و آنچه که پیرامون زندگی شان میگذرند به تناسب اطلاعاتی است که برای وی از کانال های گوناگون میرسند ووی پس از احساس عمیق وگسترده  آنرا بیان میدارد  ، خلاصه اینکه آنچه  را که امروز میخواهیم بصورت گسترده مطرح و مورد ارزیابی قرار دهیم نگاه دوتن از روشنفکران و قلمبدستان ارجمند   و عزیز وطن هریک جناب سمیع حامد که در عین خوب نویسی  شاعر درد دیده و پرآوازه کشور ما میباشد و جناب نوروزجان  حمید که یکی از فرهنگیان نخبه میهن ما است به  بهانه ای درباره اندیشه بویژه آنچه را که دیگراندیشان عرضه میدارند باب  بحثی را باز نموده اند که نواندیشی تربیون نواندیشان مسلمان افغانستان را نیز در راستای مسؤلیتی که نسبت به فرهنگ ملی خود که لابد ریشه در اندیشه های ناب اسلامی دارد وارد این عرصه ساخته است . چنانچه مشاهده می فرمائید آنچه که سبب گردید  تا ما با مداخله طلبه گی روشنفکرانه دراین  عرصه وارد شویم جمله ای هست که شاعر آزاده و نامور جامعه فقیر ما جناب   عبدالسمیع حامد در صفحه شخصی فیس بک اش برشته تحریر درآورده اند

. Abdul Sami Hamid

هرکس که فکر میکند « اندیشه » اش مقدس است و هرگز امکان ندارد آدم ها بتوانندخلاف آن را ثابت کنند « طالب» است. آنها همیشه به این باور اند که « برداشت » ها میتوانند « غلط» باشند اما اندیشهء آنها نمیتواند نادرست باشد زیرا « خدایی» است. آیا از خود گاهی سوال کرده اید که چگونه پذیرفته اید که اصل اندیشه ( دین) مشکل ندارد؟ مگر آنچه شما میگویید نیز « یک برداشت» نیست؟ دیگر زمانی نیست که آدم ها الاغ باشند و برای پذیرفتن « دین» معجزه بخواهند.

 

         این هم سخنان یک آخند شیعی مبتلا به بیماریی خرافات که در دربار ولایت فقیه ایران مشغول تملق گوئی است 

امروزه آدم ها « دلیل» میخواهند و شما هم نمیتوانید دوباره به منابع اندیشه گی خود رجعت دهید و بگویید چون فلان چهرهء مهم دینی چنین گفته است « درست» است. امروز باید با « دلیل» ثابت کنید که سخن شما برای انسان امروز کارایی دارد. درستی و نادرستی اش پیشکش!

تربیون نواندیشی به عنوان پایگاه تمامی روشنفکران آزادی خواه و عدالت طلبی که باور دارند امروز کسانی که مذهب را همچون گاو شیری میدوشند و حتی تا آنجا به پیش میروند که دامن دینی را که ظلم و ستم و فقدان عدالت اجتماعی و آزادی های مدنی ، مبارزه با جهل وخرافات از نخستین انگیزه های ظهور آن محسوب میشوند بصورت  بی شرمانه و با منطق زر وزور مسخ می کنند روشن است که همین مسأله مسخ مسلحانه دین توسط  شوالیه های مذهبی  ، امروز بحیث نخستین و مهمترین مسأله مطرح میگردد . جالب و سخت شگفت انگیز است که از میان معتقدان به دین و مذهب در جامعه ما ،اکثرأ این چانس ” شانس ”  را دارند که در یک محدوده بسیار بسته زندگی میکنند و حوادث و جریاناتی که در بیرون میگذرد اطلاع ندارند ، اساسأ برای کسیکه در چنین محیط با چنین  طرز تفکر ی به سرمیبرند و به زعم تقدیس شده و مبارک شان همه کار ها از برکت دعا و استخاره روبراه اند و هیچ حادثه بزرگی و خطر خطیری پیش نیامده که بخاطر رفع آن به  دعا ها ی تازه و استخاره های جدیدی متوصل شوند ، به نظر ما این از بزرگترین خطرات و دهشتناک ترین خطاها و انحرافها و نا هنجاری ها و سقوط های غیر قابل پذیرش در محیط اجتماعی اند که  در دنیای امروزی دل همه روشنفکران را به درد آورده اند . برخلاف باور شاعر و نویسنده گرانقدر جناب عبدالسمع حامد  رسالت اصلی روشنفکران معاصر در دنیای کنونی بویژه در جغرافیای بنام افغانستان مبارزه با چنین دینی که مایه تحجر – بی خردی و خرافات نامیده میشود با شمشیرمنطق  خرد و علم برای استقرار دینی که در آن انسان این خلیفه خدا در زمین کرامت خدا دادش را دوباره بدست آرد  ، ما با شناختی که غائبانه از جناب عبدالسمیع حامد داریم گمان نه میکنیم وی مفهوم واژه ای بنام ” دین “ را آنگونه که ازمصدر” دِن ” ازجنس مدنیت و تمدن  تعبیر و منشأ می گیرد به قضاوت گرفته باشد . بدون شک محترم  عبدالسمیع حامد بصورت نا خواسته وبدون اراده ای که بر عقلانیت استوارباشد در باره واژه ” دین ” و ” خدا ” این گونه به قضاوت نشسته باشد . اما کاملأ حق دارد که درباره خرافات و لاطائلات و همه آنچه که از سوی اجاره داران و شوالیه های دینی و از تربیونهای رسمی متعلق با اسلام با ادبیات بازاری و ترمنولوژیی فریبنده ضد اساسات و انگیزه های اصلی دین مقدس اسلام سخن میگویند باید محکوم نمود . چه کسی این لا طائلاتی را که آخندی با این گزند زبان از اسلام سخن میگوید و آنرا کلام خدا می خواند ودردا که این خرافات و غنیمت گیریها و به ناموس انسان دیگر تجاؤز کردنها  را متعلق با  دین اسلام می خواند و آنرا نه تنها مطابق با اسلام بلکه بهترین میتود و شیوه برای گسترش دین در جهان معاصر معرفی میکنند .

 

                                                                                          سخنان یک ملای جاهل و فاسد 

تربیون نواندیشی برای مبارزه عقلانی و آزادی بخش توام با عدالت اجتماعی با چنین خرافات و توهومات آنرا خدمت شما عزیزان نیز تقدیم میدارد ، همچنان به گمان اغلب دوست فرهیخته ما جناب نوروز جان حمید  نیز از  این چنین  قرئت دینی با شدت تنفر دارند . به امید سهم گیری عالمانه شما عزیزان در این مبحث فیسبوکی !

Abdulsami Hamed and Nauroz Hamid Facebooks19

نوروز جان حمید

بیایید در قضاوت های ما از شتابزدگی پرهیز کنیم بیایید عقلانیت را ملاک استنباط ما از قضایا قرار دهیم بیایید بنرخ روز حرف نزنیم بیایید مطالعه کنیم تا حداقل اشراف دشته باشیم بر انچه که با ان مخالفیم اسلام در عرصه رسالت بر بنیان دعوت استوار بوده است نه بر معجزه و ید بیضاء. تا جایی که با پرهیز از دگم  و تحمل و پذیرش اند یشه مخالف و ملزومات و پیامدهای ان مشروعیت و مقبولیت عقلانی یافته است. درهمین محتوا قابل حمل است حضور تاریخی علما کلام. غزلی بر فلاسفه ایراد می گیرد و با تکفیر انها تحفته الفلاسفه را می نویسد٬ ابن رشد در رد ان التحافت علا التحافت را  می نویسد. فارابی غایله موجود معدوم نمی شود٬ معدم موجد را بضم فلسفی اش بدین گونه با دین تلفیق می دهد٬ که خلقت ایجاد از عدم نبود٬ بلکه به حرکت در دراوردن موجود ساکن بود وحرکت از روی نقص است٬ وقتی که خلقت به کمال رسد دوباره به سکون می گراید. در این کثرت تاویل جزمیت اش در کجا است؟

Abdul Sami Hamid

طالب شاخ و دم ندارد. هرکس که فکر میکند « اندیشه » اش مقدس است و هرگز امکان ندارد آدم ها بتوانندخلاف آن را ثابت کنند « طالب» است. آنها همیشه به این باور اند که « برداشت » ها میتوانند    « غلط» باشند اما اندیشهء آنها نمیتواند نادرست باشد زیرا « خدایی» است. آیا از خود گاهی سوال کرده اید که چگونه پذیرفته اید که اصل اندیشه ( دین) مشکل ندارد؟ مگر آنچه شما میگویید نیز« یک برداشت» نیست؟ دیگر زمانی نیست که آدم ها الاغ باشند و برای پذیرفتن « دین» معجزه بخواهند. امروزه آدم ها « دلیل» میخواهند و شما هم نمیتوانید دوباره به منابع اندیشه گی خود رجعت دهید و بگویید چون فلان چهرهء مهم دینی چنین گفته است « درست» است. امروز باید با « دلیل» ثابت کنید که سخن شما برای انسان امروز کارایی دارد. درستی و نادرستی اش پیشکش!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا