گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » فاشــیسم قـومی و ضــرورت مـشت کوبنـده مــلت افــغـان !از مــهرالدین مشید
فاشــیسم قـومی و ضــرورت مـشت کوبنـده مــلت افــغـان !از مــهرالدین مشید

فاشــیسم قـومی و ضــرورت مـشت کوبنـده مــلت افــغـان !از مــهرالدین مشید

masheed

باشنده گان این سرزمین غرقه در خون و آتش اعم از ازبک و ترکمن و پشتون و هزاره و تاجک شما وابسته به جغرافیای معینی به نام افغانستان هستید. شما باید بدانید چه آن سکتاریست های فاشیست زیر نام پشتون و یا آن قوم پرستان دیگر  زیر نام تاجک چه بخواهند و یا نخواهند، شما محکوم به زیستن در این سرزمین هستید. شما باید بدانید آنانی که بدن واحد این ملت را زیر هر نامی که می خواهند به نام تاجک خواهی و پشتون خواهی و ترکمن خواهی زخم بزنند . همه نوکران شبکه های استخباراتی منطقه و بویژه پاکستان و ایران و… هستند. شما باید بدانید آنانی که بیشتر و به همان شدت که تندتر شعار قومی می دهند به همان اندازه، دشمن سوگند خورده این ملت اند و بیشتر از آن دشمن قوم خود نیز هستند. افغانستان محل مناسبی برای این فاشیست ها نیست و هرچند بیشتر آنان افشا شده اند؛ هرچه زودتر سیما های دیگر آنان نیز  افشا خواهد شد و نوکر بودن آنان برملا خواهد گردید. مردم افغانستان ممکن شماری از این ها گاهی دست به مانور بزنند و برضد حامیان شان شعار بدهند. شما هرگز به شعار های ضد پاکستانی ویا ایرانی آنان فریب نخورید. زیرا در استخبارات مقوله یی است که می گوید هرقدر جاسوس بر ضدت بیشتر شعار داد، بیشتر مکافاتش کن و با پول بیشتر بنوازش . پس به شعار های دروغین مزدوران شبکه های استخباراتی شرق و غرب و بویژه پاکستان و ایران در این کشور فریب نخورید و یک مشت شوید و چون مشت کوبنده دهن سکتاریست های قوم گرا را راست کنید. 

fashezme qa4wmi 14

قوم گراهای وحدت ملی ستیز باید بدانند که اکنون مشت های آنان باز و چهره های شان عریان گردیده است . دیگر نمی توانند مردم این کشور را چوب سوخت اهداف شوم شان قرار بدهند. مردم می دانند که قوم گراها بیگانه از این مردم اند و به کشور های دیگر تعلق دارند و دارای تابعیت های چندگانه هستند . تعهد و وفاداری به کشور های دیگر داشته و فقط برای بربادی افغانستان کمر بسته اند و هویت اصلی خود را ناجوانمدانه زیر چتر قومیت پنهان کرده اند. این ها به هر گز به عزت و شرف شما ترحم ندارند. این ها فکر می کنند که مردم افغانستان آنان را نمی شناسند؛ بلکه برعکس مردم افغانستان خوب می دانند، آنانی که با عنوان کردن واژه افغان و نوشتن آن بر صفحۀ تذکرۀ الکترونیکی هنگامه آفرینی می کنند و یا آنانی که حکومت فدرالی را زمزمه می کند و زیرنام حکومت فدرالی علم دشمنی با اقوام دیگر را برافراشته اند و داعیۀ  خراسان قدیم را در سر می پرورند. هرگز پروای افغان و مردم افغانستان را نداشته و حتا برای قوم خود هم دل سوزی ندارند؛ زیرا این ها نوکران استخبارات خارجی هستند که به هدف ایجاد نفاق در کشور و دامن زدن به مسایل قومی می خواهند افغانستان را به پرتگاۀ نابودی بکشانند ؛ ورنه آنانی که عقل سلیم دارند  و خوب می داند که در پیشانی تذکره به قلم درشت نوشته شده است” جمهوری اسلامی افغانستان ” که هم در برگیرندۀ افغان است و هم در برگیرندۀ اسلام است. در اصل کمبودی وجود ندارد و با توجه به شرایط کنونی کشور دست کم پاسخگواست ؛ پس هدف شماری فاشیست ها زیر نام قوم بزرگ و محترم پشتون یعنی بخشی از ملت افغانستان می خواهند، برای خوش ساختن باداران شان همچو مسایل را دامن بزنند و از احساسات مردم شریف افغانستان استفادۀ نادرست نمایند. در حالی که باشنده گان افغانستان اعم از پشتون، تاجک، ازبک و ترکمن و ایماق هرگز مشکلی با هم ندارند وقبول کرده اند که در کشوری به نام افغانستان زنده گی می کنند که باشنده گانش همه افغان هستند واین نام با هویت هر تاجک و پشتون و هزاره و ازبک و ترکمن و ایماق سخت گره خورده است. تنها فاشیست ها اند که می خواهند با استفاده از احساسات یک قوم به نفع بیگانه ها و برضد منافع ملی و وحدت ملی عمل می نمایند. این ها به اشارۀ باداران شان می خواهند، ثبات شکننده در کشور را بیشتر بی ثبات سازند و با دامن زدن به بحران قومی جاده را برای مداخله و تجاوز بیشتر پاکستانی ها در افغانستان هموار نمایند. ورنه این آفتابی است که هر باشندۀ این سرزمین افغان است و افغانستان مظهر تمام و کامل افغانیت و اسلامیت باشنده گان این سرزمین است. فاشیست های قوم گرا می خواهند آرامش شما را بگیرند و راه رسیدن به سعادت و کامگاری های شما را محدود بسازند و شرف و غرور شما را در پای خوکان بریزند. این ها ماموریت گرفته اند تا هرچه در توان دارند از خوش خدمتی به بیگانه ها دریغ نکنند . زیرا این ها خویش را نمک خوار بیگانه ها می دانند و اکنون حاضر اند تا به بهای قربانی گرفتن وحدت ملی و منافع ملی حق نمک خواری شان را برای دل خوشی خارجی ها ادا کنند تا مبادا به نمک خواری و نمک شکنی متهم شوند. هرچند این ها چندان به رسم اصیل بی حرمتی به نمک شکنی ها پای بند نیستند . زیرا اگر این ها بصورت واقعی به این رسم وفادار باشند . به بهای خیانت به مادر وطن حرف های بیگانه را طوطی وار در زبان باشنده های این سرزمین تلقین نمی کنند و به بهانه دفاع دروغین از زبان فاجعه افرینی نمی کنند. این ها در اصل سفیران بحران و فاجعه اند و در صدد راه اندازی مصیبت و رنج در کشور هستند. این ها که مزدوران بیگانه اند و با مزدبگیری های بی شرمانه و فساد های کلان مالی و اختلاس های کلان صاحب ثروت ها فراوان شده اند. چنان در خود فروشی و مردم فروشی عادت کرده اند که حتا از زیر پای افگندن شرف و عزت مردم خود در پای باداران شان نیز دریغ نمی کنند.

afghanistan and one unit 14

مردم با شرف و سربلند افغانستان شما باید بدانید که این داعیان دروغین قومیت دست نشانده گان بیگانه ها اند و تحمل ارامش و رفاه شما را ندارند و فقط وظیفه گرفته اند تا هرچه در توان دارند از ان برای بربادی های بیشتر شما توطیه چینی کنند و دسایس شان را با ترفند های قومی و زبانی رویه کشی نمایند. جدا از این ها دوری کنید . زیرا این ها برای تباهی و بربادی شما وظیفه دار شده اند. به بیگانه ها تعهد سپرده اند تا این وظیفه نامقدس را به ه بهایی که ممکن باشد . به انجام برسانند و با به گروگان گرفتن احساسات پاک و غرور انسانی شما بدون اندک ترین ترحم به گونه غیر مستقیم شما را در پای بیگانه ها بیافگنند و خوار و ذلیل تان بسازند. مردم افغانستان بدون تردید شما در قربانی دادن ها برای وطن و مردم تان نامدار ترین ها در جهان هستید و بعد از این برای مزدوران خارجی اجازه ندهید تا این قوت سیال و نیرومند شما را به بهانه های مختلف در پای باداران شان بریزند. با تاسف که در درازنای تاریخ از این نیروی بالنده برعکس استفاده شده و از آن استفادۀ ابزاری شده است. پس از این فرصت ندهید تا بیگانگان به بهانه های مختلف بوسیلۀ عمال شان  از این قدرت خداداد شما استفادۀ سو کند  و به بهانه های قوم و ملیت خوشبختی شما را بیشتر از این بگیرد. کوشش کنید تا از شهامت افغانی و نیروی انسانی تان برای بازسازی و سربلندی کشور استفاده کنید. بیش از این برای دشمنان موقع ندهید تا این نیرو را برضد منافع ملی و وحدت ملی تان به کار ببرد. پیش از آن قدرت های استعماری غرب و شرق و در سه دهۀ  اخیر پاکستان از این نیروی شما زیر نام جهاد مقدس تان به نفع خود سود برد وافغانستان را بوسیلۀ افغان ها نابود و برباد نمود.

بعد از این نگذارید تا نوکران استخبارات منطقه به بهانه های مختلف شما را به فریب بکشند و نیروی شما را زیر نام های فریب آلود و فیشنی؛ اما خیلی ناشیانه و قشنگ به نفع شخصی و قومی و گروهی و بالاخره باداران شان به تحلیل ببرند. بس است دیگر خود را تکان بدهید و دستان قدرتمند تان را برای بازسازی و آبادانی و محو جنگ در کشور با قدرت تمام به حرک آورید تا برگ و بار رفاه و آسایش در کشور را به شگوفایی برسانید و  نور خوشبختی و سعادت را پیشروی چشمان مردم مظلوم و خسته از جنگ کشور روشن نمایید.

Masheed ect articles and Yahoo11

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا