گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » غنــــی : سفـــرم را لغــــو میکـــــنم ! قـــطر : ميــــدانیم كه فـــهميدي !
غنــــی : سفـــرم را لغــــو میکـــــنم !  قـــطر : ميــــدانیم كه فـــهميدي !

غنــــی : سفـــرم را لغــــو میکـــــنم ! قـــطر : ميــــدانیم كه فـــهميدي !

Ustad Jomakhan Labib 29

دليل لغو سفر اشرف غني  ريس جمهور به قطر ‘نا اميد شدن از پروسه صلح با طالبان عنوان شده ‘ در حاليكه اشرف غني در بامدادان پيروزي اش در جاي گرفتن ‘ درارك با اطمینان در پيروز ساختن پروسه صلح با مخالفين خويش حرف ميزد ‘ اطمنان وي به مأ موريتش به گزشته هاي دور بر ميگردد .

وقتيكه پروژ ه سياسي افغانستان بعد از خروج شوروي از افغانستان وبقد رت رسيدن مجاهدين در كابل ‘ دروزارت خارجه ودفتر استخبارات امريكا روي ميز گزاشته شد از همان روز اول دوشخصيت امريكاي افغان تبار بنامهاي زلمي خليل زاد واشرف غني براي پيشبرد پروژه سياسي افغانستان پس از خروج اشغال مشمول برنامه ساخته شدند . شما بياد داشته باشيد ‘ دردوران جهاد وحضور بالفعل شوروي در افغانستان زلمي خليل زاد كار مند وزارت خارجه امريكا ودر عين حال سخنگوي ‘ درحقيقت رسمي مجاهدين به حساب ميامد بدون اينكه مجاهدين در جريان باشند ‘ حتي بعد از پيروزي مجاهدين هم خليل زاد بود كه در وزارت خارجه امريكا نشسته واز انجاه خيلي ماهرانه بالوسيله ايادي شان امرو نهي ميكرد وفر مايش ميداد كه كدام گروپ در حكومت مجاهدين سهم داشته باشد وكدام گروپ نداشته باشد ‘ واين خود سبب اصلي خرابي كابل توسط مجاهدين گرديد .بعد از سقوط حكومت مجاهدين ومسلط شدن طالبان در مسند قدرت ‘ اشرف غني عين وظيفه خليل زاد را به سفارش مراكز قدرت امنيتي در امريكا  بعهده گرفت ‘ وتمام فعاليتهاي طالبان را توضيح وتوجيه ميكرد واز بستن ‘ شكستن’ كشتن وكيبل زدن و…مردم افغانستان از طريق مصا حبهاي وي مطلع ميشدند و… واشرف غني ميدانيست كه پروژه طالب از كجا اداره ‘ تمويل وتسليح ميشوند ‘ زيرا شخص وي شامل بر نامه بود .

cartoone Shareate Daeshi Talebi and Ghani29

بعد از سقوط طالبان گر دانندگان اصلي اين پروژه ” امريكاي ” با ظاهر دو امريكاي افغاني الا صل داخل افغانستان شدند ‘ با ايجاد حكومت در روم ‘ تحت رياست كار مند ديگري يونيكال بنام كرزي ريس جمهور سابق بالفعل وارد بازي سياسي افغانستان گرديدند. ودردوران حكومت ١٣ ساله كرزي هميشه ادرس نااراميهارا در افغانستان به پاكستان نشانه ميرفتند وهمه از پاكستان وحتي از خوردن دال شان هم به عنوان تنفر ويك طعن دشمنانه ياد ميكردند . اما اشرف غني وديگر مامورين همسويش ميدانستند كه مردم درشناخت ادرس اشتباه ميكنند ‘ اشرف غني اين رازرا بخاطر مرحله جديدي ثبات سازي براي خود نگاه داشته بود ‘ بعد از رسيدن به ارك با’ با تفاهم صاحبان اين ادرس اصلي چانس خودرا جهت اوردن صلح امتحان كند ‘ بهمين خاطر اشرف غني ميداند كه مركز اتش وگوگرد ان ‘ درقطر وسعودي است واما بخاطر غلط نشاندان ادرس تمويل وتسليح طالبان وداعش ‘ دود ان اتشي راكه در سعودي و قطر روشن است از دود روي پاكستان ميكشند ‘ مردم در اين سال پانزدهم دود را ميبينند نه اتش را ‘ ولي اشرف غني مركز كوره وتندور ان اتش را ديده ‘ ازاينرو راه حل معضله افغانستان را در قطر وسعودي ميبيند . واز لغو سفر اشرف غني به قطر ‘ بدون شك مقامات قطري وسعودي هم احساس خوبي نميكنند . با اغتنام از فرصت قابل ياد اوري ميدانم كه مركز سوق واداره مجاهدين بعد از ختم دوره فعاليتهاي مجاهدين در پاكستان به كشورهاي حوزه خليج كه تمويل كننده اصلي مجاهدين بود به قطر انتقال داده شد ‘ با اين كار گفته ميشد كه پاكستان موافق نبود ‘ جهت مجازات پاكستان طالبان بنام طالبان پاكستان ايجاد كردند ‘ تا از بغاوت احتمالي پاكستان جلو گيري كنند ‘ بايد گفت گناه پاكستان در مورد افغاانستان كمتر از قطر نيست . جريان ايجاد طالب وداعش از طرف قطر وسعودي بر ميگردد بر قابتهاي منطقوي جريان تشيع وتسنن كه حامي اول ايران ودومي كشورهاي حاشيه خليج برهبري سعودي وقطر . در حقيقت سعودي وقطر به عنوان حاميان تسنن ” مذهب اهل سنت وجماعت ” در منطقه با نيروي طالب’ داعش ‘ النصره ‘ بوكوحرام والشباب به مصاف تشيع ميرود ‘ طالب وداعش ارتش فاتح وزمين گير هستند كه در نهايت امپراطوري بزرگ تسنن را در فكر وجغرافيه ميسازند .

ghani and daesh 29

در اين رقابت انقدر عميق پيش رفتند كه ديگر مرز بين حلال وحرام ‘ خوب وبد مشروع وغير مشروع نگزاشتند . سياست سعودي قطر در اين رقابت در منطقه هجومي بدون سنجش وبطرف غير اخلاقي شدن روان است . اما سياست ايران تشيع نرم با سنجش مطابق نورمهاي دپلو ماتيك بشكل جنگ و گريز ‘ وحتي ايران شيعه در بسيار ي از موارد از تسنن در معا دلات منطقوي وبين المللي دفاع ميكند مثل قضيه فلسطين وبسا موارد ديگر ‘ سعودي وقطر در بسيار از موارد از خط غير اسلامي دفاع ميكند ودر قضاياي امت اسلامي جانب اسرايل وامريكا گرفته وميگيرد .مجاهدين افغانستان چون مربوط به جريان اخوانيزم بودند ‘ اعتقاد مسلط بر نيروي تحت نفوذ فكري شان مذ هب را برسميت نميشناسند ‘ بناء بدرد حاميان تسنن سعودي وقطري نميخوردند توسط طالبان سقوط داده شدند . بهمين دليل حكومت اخوانيهاي مصر راسر نگون كردند ‘ ودر ديگر كشورهاي اسلامي هم جريان مر بوط با خوان المسلمين توسط ايشان به شدت سر كوب ميشوند . اخر كلام اينكه : اشرف غني بايد بداند كه سعودي وقطر از اين نيروي مسلح با عقايد وهابي وسلفي جهادي در منطقه دست نميبردارد ‘ وانچه رادررابطه باايشان از گزشتهاي كاريش ميداند با ملت در ميان بگزارد . وديگر وقت ان رسيده ادرس مشخص تمويل وتسليح مخالفين مسلح خويش را كه درقطر است واضح بمردم بگويد . از طرف ديگر سعودي وقطر هم بخاطر نا گزيريهاي خويش وتحت فشار قرار دادن ايران شيعه از مرزهاي افغانستان ‘ حكومت اشرف غني را از دست نميدهد ‘

وچانس پنجاه پنجاه وجود دارد .

باميد فرداي بهتر .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا