گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » غنی وتداؤم فاسد چرانیهای کرزی !
غنی وتداؤم فاسد چرانیهای کرزی !

غنی وتداؤم فاسد چرانیهای کرزی !

masheed and karzai Chasham Charani ha Name

امروز خبری را شنیدم که حکایت از اختلاس بیشر از چند میلیون دالر دارد و مربوط به وزارت صحت عامه است که وزیر پیشین آن خانم  ثریا دلیل است. ادارهء سیگار در تازه ترین یافته هایش ۲۱ کلینیک خیالی در هرات را نشان میدهد که شامل کمک های 260 میلیون دالری ادارۀ  انکشافی امریکا در بخش صحت می باشد که پول آن بوسیلۀ اداره های مربوط حیف و میل شده است. ثریا دلیل چند روز پیش بحیث سفیر افغانستان در یک کشور اروپایی مقرر شد. این یافته های ادارهء یاد شده پس از بررسی هایی است که حاکی از ده ها مکتب خیالی بود و کسی از آقای وردک یک پرسان هم نکرد. ورذک اکنون شخص بااعتمادی است که یکی از دو رییس بررسی کندز می باشد. این مقرری ها نه تنها سنگ یاس بر قلب های مردم را زد. از این راز پرده برداشت که آقای غنی در فساد پروری دست آقای کرزی را دارد از پشت می بندد و سر حکومت او را می خارد. مردم هر روز به چیغ های آقای غنی بی باورتر می شوند و با این مطمین تر می شوند که در عقب این چیغ هایش صدا های دیگری بلند است که گندش در فضا بلندتر می شود.

آقای کرزی از آغاز نا پایان حکومت فاسدش در میان ۱۷۵ کشور جهان در درجه صدر یعنی ۱۷۳ قرا داشت. هر ع گاهی به مردم تعهد ایجاد اصلاحات را می داد تا بالاخره اراده اش برای ایجاد اصلاحات به کلی نابود شد و مردم بدبن باور سدند که جناب کرزی تن به دریای فساد گذاشت و خود را ناخدای کشتی فساد خواند. مردم هم قبول کردند و تمام امید های شان برای محو فساد در حکومت او نابود و تباه شد. مردم چنان از او متنفر شدند که روز دور اول رای دهی را به استقبال سرنگونی فاسد ترین حکومت جشن گرفتند.  حال معلوم می سود که آقای غنی نه تنها از فساد پراگنی او درس نگرفته؛ بلکه با زیر پا گذاشتن آرزو های خونین مردم مظلوم افغانستان با خاک افگندن در چشمان مردم افغانستان پا های فساد پروری را محکم تر از او در زمین می گذارد تا تخم فساد را ببشتر از او بکارد و در مزرع حکومتش مفسدان فربه تر از دی شوند و بدون وسوسه با جرات تر از گذشته به غارت بپردازند. در گذشته زمانی که رسوایی های فساد و غارت مقام های ارشد آفای کرزی زیاد می شد . آن شخص را از مقام موجودش عزل و به مقام دیگری را برایس می سپرد و گاهی بسیار بر ایشان قهر می شد ، برای شان توصیه می کرد که رشوت بگیریر مگر پول های تان را به خارج از کشور نبرید. هرچند پی از آن که آقاب غنی مشاوران ارسد خود را از مبان نامدار تربن مفسدان برچید،در همان وقت امید واری شان براب اصلاحات از میان رفت و اما باز هم خود را فریب می دادند که شابد این فساد گزینی ها بجای افزایش کاهش یابد.

اما چند حادثه نشان داد که چشمان آقای غنی مثل سلفش در برابر مفسدان و غارت گران نابینا است. از پروندۀ ناتمام کابل بانک تا چشم پوشی از ده ها دوسیۀ وزیران آقای کرزی و نادیده گرفتن رشوت ده ها میایونی به قول آقای وردک و و خرسوار عبور کردن از میایون ها اختلاس ده ها مکتب خیالی و بالاخره کلینیک هاب خیالی خانم دلیل و دیگران همه حکایت از فاجعۀ سکوت آقای غنی د برابر مغسدان و غارتگران دارد. .گر وی از کم گاری های کذزی چیزی نیاموخته است و پند حکیم معروف لقمان را فراموش کرده است و شاید دلیلش متفکر بودن ایشان باشد که افزایش تفکر او در مدیریت جنگ کندز آشکار شد.به هرحال اکنون کم کم دارد که تشت رسوایی های های فاسد پروری ایشان از بلندترین بامی به زیر می افتد که چندین منزل بلندتر از تشت بام رسوایی های آقای کرزی است. مگر آقای غنی از سلف خود نیاموخته که عامل اصلی نیرومندی طالبان افزایش فساد و ناتوانی و ضعف مدرییتی آقای کرزی بود که زمینه را برای سربازگیری طالبان فراهم کرد. مگر جناب غنی فراموش کرده است که “هرکه ناموزد ز درس روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.” اما او با آموزگاری هم سر و کار دارد و این برای مخاطبانش خیلی شگفت آور است که یک آموزگتر خوب از روزگار جیزی نیاموزد و زمان و خواست مردم را به هبچ بگیرد. مردم افغانستان به اشتباه فکر می کردند که آقای غنی از فساد چرانی های آقای کرزی بسا چیز ها را آ موخته باشد و اما تا کنون این اشتباۀ مردم به حقیقت نپوسته است.

این رویکرد آقای غنی چندان غیر مترقبه و دور از انتظار هم نیست؛ زیرا گرداننده گان سیاست و مشاوران ایشان بیشتر همان ته مانده های فاسد حکومت آقای کرزی است که در دزدی و بدنامی سرآمد روژگار خود بودند. چنانکه روزی آقای کرزی بر آقایان غنی و عبدالله به طعنه گفت اگر حکومت من فاسد بود، شما ها هم در دامان آن حکومت ساخته شدید. معنای حرف اش این بود که کارکرد های این ها او را به فساد کشاند. سه مافیایذبزرگ محصول حکومت آقای کرزی است. مافیای سیاسی و انجویی، مافیای غصب و غارت و مافیای اقتصادی و قاچاق مواد مخدر. این سه مافیا از همان آغاز آقای کرزی را در محاصرهء خود در!وردند، لیبرال ها و تکنوکرات ها به مثابۀ شوالیه های نجات صادر شده از غرب با ایجاد انچو ها و مراکز سیاسی به تاراج کشور پرداختند و غصب زمین و تاراج دارایی های عامه به ته مانده های جهاد که گویا ولی نعمتان حکومت جدید خود را می خواندند، رسید و بعد ها که با هم کنار آمدند، کشتی مافیای سوم را به گونۀ مشترک به پیش کشاندند. ساختار های اقتصادی مانند کابل بانک و ده ها شرکت های اقتصادی و کمپنی های امنیثی را به گونۀ مشترک ایجاد کردند.  چنان بیرحمانه دزدیند و غارت کردند که امروز این ملت را با بدترین تقسیمات اقتصادر به این روز سیاه کشانده اند، نه تنها تقسیمات اقتصادی، کشور را به بدترین تقسیمات قومی و سمتی مبدل کرده اید و بدترین تخم نفاق را نیز در کشور کاشته اید که مسوءول تمامی ناهنجاری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بویژه فرار گروهی جوانان شما هستید. باتفاوت اینکه مافیای اولی خیلی فیشنی دزدید که حتا جهادخواران را پاذوی خود کردند و بالاخره به گونۀ مستقل و شریکی با اعمار شهرک ها در داخل و خارج از کشور، افغانستان را میان خود تقسبم کردند و حالا هم به گونۀ مشترک مصروف غارت و دزذی دارایی های عامه اند. از همین رو یکی دیگری را محاکمه کرده نمی توانند و صرف با پرداختن به جنگ های زرگری برای فزیب مردم از دزدی های یکدیگر حمایت می کنند. بنا بر این هر نوع امیدواری از این حکومت بعید است. شاید آقای غنی فکر کند که او با نصب شماری متخصصان آموزش دیده در شماری مقام های ارشد از سلفش پیشی گرفته و با خودداری از نصب شاگرد هوتلی در امریکا مانند عنایت الله قاسمیار بحیث وزیر ترانسپورت و نصب شاگرد نانوایی در آلمان مانند آقای الکو بحیث لوی سارنوال و ده ها ظرف شوی و قاچاقبران حرفه یی دیگر در غرب کار های بهتری انجام داده است؛ اما باتاسف که شماری از این ها هنوز هم پروانه های شریف دور میز کارش و آذین بخش شان و شوکتش در ارگ هستند. ای کاش این ها به فساد آلوده نمی بودند باتاسف که نام شان در صدر فهرست مفسدان کلان قرار دارد. نه تنها این که شماری از این ها مانند آقای الکو روابط مشکوک هم با مخالفان مسلح و آی اس آی دارند.

Ashraf ghani De Arg Safar 29

به هر حال اکنون که فاسد چرانی های جناب رییس جمهور آفتابی شده است و خلاف وعده های انتخاباتی اش برای حساب و کتاب با مفسدان پیشبن نه تنها بدرود گفته که چشم پنهان پیشنهاد های مقام های وزارت و ریاست و سفارت را برای شان امضا می کند تا سفارش واسطه ها و حامیان شان بی پاسخ نماند؛ اما با تفاوت این که آقای کرزی ناخوانده امضا می کرد و جناب غنی بعد از خواندن امضا میکند و اما با یک شرط، می پرسد تا دریابد که شخص یادشده در کدام دامی بسته است و چه کسی از او پشتیبانی می کند. شگفت آور این که اگر ذریافت که حامی یی ندارد تا آنگاه چشم انتظارش را می شکند که بالاخره از نامزدی پشیمان شود. شاید این کار را همراه با وعده و وعید های چرب و گرم با شمار زیادی کرده باشد، از همۀشان آگاهی ندارم و اما از یک نامزد در یکی از مقام های کلیدی اداره هاب عدلی و قضایی خبر دارم که با چنین بی مهری رییس جمهور قرار گرفته است. دلیل مهم آن هم پیوند نداشتن آن نامزد با باند های کلان است و شاید هم نگرانی ها از آن رو باشد که مبادا سرنخ دوسیه های دزدی های خود شان و یاران شان بیرون نشود. به هر حال امید که رییس جمهور در رویکرد ها حکومتی خود تجدید نظر کند و نشود که خدای نخواسته نام ایشان به گونۀ درشت در صدر فهرست فاسد تربن و ناکاراترین رییس جمهوران افغانستان قرار بگیرد که از درجۀ صعودی اش از آقای کرزی هم بلندتر باشد. آنگاه ایشان در معرض بدترین داوری مردم قرار خواهند گرفت که ندامت هم سودی نخواهد داشت.

yahoo Masheed 19A

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا