گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » دیگراندیشی درتیاترتاریخ افغانستان!
دیگراندیشی درتیاترتاریخ افغانستان!

دیگراندیشی درتیاترتاریخ افغانستان!

forotan Name Oqabe mast 12

پیوسته به گذشته بخش هشتاد و هفتم :         

وقتی آدم فقیر میشود

می گویند خانواده ای برای خواستگاری رفته بودند ، مادرداماد روبه عروس کرد پرسید ، می بخشید خانم ! گوگرد دارید ؟ که پسرم یعنی داماد آئنده شما یک سگرت بکشد ؟ مادر عروس با تعجب پرسید مگرداماد سیگاری است؟ مادرداماد گفت سیگاری نیست تازه شراب نوشیده وهوس یک سگرت کرده ؛ پرسید یعنی شراب خور هم است ؟ مادر داماد با قیافه حق بجانب گفت : نه بابا ! شما چه می گوئید ؟ پسرم که قمار باخته بود رفت تا شراب بخورد! مادرعروس پرسید یعنی که داماد ما قمار باز هم است ! مادر داماد گفت ، نه والله زندان که بود قمار را یاد گرفته بود ، مادر عروس گفت پس پسر شما به اتهام کدام جنایتی زندانی هم بوده ؛ مادر داماد گفت ؛ نه والله ! هیچکدام ! رفیق دزد اش صاحب خانه را کشته بود ….مادر عروس با عصبانیت ســـخن باقیمــــانده مادر دامـــاد را قطع کرد گفت ؛ خـــجالت هم نه می کشد ! مادر دامـــاد جواب داد نه بـــخدا ، پسر ناز من در این وقتها فقط هیروئین می کشد …. بلی! حکایت تاریخ معاصر ما نیز شبیه به داستان آن مادرمهربانی  است که پسرش در دام حوادث خونینی افتاده بود  و هیچگاهی از حوادث درس عبرت نه می گرفت و با گذشت زمان کوتاهی تاریخ را به پایان برده و در دام اعتیاد هیروئین افتاده بود  .

دور نه میرویم همین چهل وچند سال قبل آنگاه که هنوز جوانه های یک  انتقام کورخانوادگی از وجود مرحوم  سردار محمد داؤد خان یکی از اعضای ارشد خانواده سلطنتی زبانه نه کشیده وعطش انهدام رژیم سلطنتی رابرشانه های از خشونت گرایان نظامی و افسران اردو اشباع نکرده بود ،

parke zarnegar actions 08

پارک معروف زرنگارکابل همچون میدان واتیکان  روم  میعاد گاه تمامی  روشنفکران دگراندیش جامعه در آن مقطعی از تاریخ بود که برای تغییر و اصلاح جامعه  فقیر افغانستان نسخه های را با شعار های گوناگون بیان میکردند .طبیعی است که رقابت میان همه دین باوران ویاهم  بی باوران به مفاهیم مذهبی در راستای اصلاح عمومی نظام سلطنتی  با یک بیان خوب فلسفی وعلمی تبلؤر پیدا میکرد .

Vatican Squaier08

میدان واتیکان که محل تجمع دیگراندیشان و روشنفکران بود .

 نباید تعجب کرد که چرا در جامعه فقیر آن زمان افغانستان نیز همانند دیگر جوامع عقب نگهداشته شده جهان روح  گفتمان پیشرفت عمومی وفرهنگی جامعه افغانی برنوع نگاه فلسفی نسبت به انسان و کائینات استوار بوده واین گفتمان درحوزه های درسی اکثر احزاب وجنبش های سیاسی و اجتماعی آموزش داده می شد   لهذا باتوجه به این وضعیت عمومی و طبیعی  جامعه آن زمان حلقه هاو صفوف مخالفان راستین فکری عرض اندام مینمود ، طبیعی است تا آنگاه که روشنفکر جامعه افغانی در دام شبکه های جاسوسی نه افتیده بود  منطق و خرد عمومی بحیث ملاک پیشرفت جامعه نامیده می شد .

اسلم وطنجار از افسران قوای چهار زرهدار اعلامیه انهدام رژیم سردار محمد داؤد را از رادیو افغانستان قرئت میکند       

 البته نباید فراموش کرد که برای یافتن در ست و دقیق ویروس اصلی  بحران امروزی نیز که به کالبد فرهنگ تاریخی و سیاسی جامعه افغانی سخت  آسیب رسانده است ، ضرورت احیای سرچشمه های  هویت فلسفی و تاریخی انسان  با بازگشت به خویش ملی و تاریخی آنگاه  برملا میگردد  که بصورت مستمر در اندام وکالبد  جامعه افغانی به وجدان عمومی تبدیل شود  . زیرا نباید  قبل از اینکه سرشت ، هویت ، مشخصات و جوهر خواسته های اصلی انسان شناخته و خوب و زشت آنها تفکیک و تعیین گردد ، برای حیات و زندگی تاریخی  چنین موجود پیچیده و بغرنج نسخه نوشت . تصویر وجودی انسان و تعریف جایگاهش در جامعه  و تاریخ ، همه اموری اند که قبل از صدور حکم و اید ئولوژی و راه هدایت و رستگاری تبیین باید شوند . بدترین و غم انگیز ترین ترژدیی که از نبود چنین گفتمان ملی  در حوزه انسانشناسی به عنوان یک فرآیند فرهنگی  بر نسل تازه ای از ما  بر جا گذشته شده این است که اندیشه های خرافی  و درعین حال کشنده ای  برذهن تک تکی از عوام ما سایه افگنده است ، طبیعی است که در چنین وضعیت  ناگوار فرهنگی و سیاسی ، جامعه و نسل  ما بیمار و مصنوعی به بار می آیند و دامن اندیشه و دین  نیز با خرافات آلوده میگردد . اما قبل از اینکه در این قلمرو بیشتر سخن بگوئیم بهتر است که سر فصل های موضوع مورد بحث ما را که در آئنده آنرا پیگیری خواهیم کرد بصورت مختصر مطرح نمائیم . اما نخست ضرور است سیلی از خرافات و توهوماتی که از بسیار قدیم با دامن اندیشه های ناب توحیدی و عقلانی گره خورده اند و با اصل جوهرانسان در تاریخ کاملأ متضاد میباشد اشاراتی بنمائیم .

Forotan Edama darad 07

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا