گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » جهادنماها دست ازسر مردم بردارید !
جهادنماها دست ازسر مردم بردارید !

جهادنماها دست ازسر مردم بردارید !

masheed Name tea pot fir 12

وقتی جناب مجددی برای رئیس غنی استخاره و دوماه تحقیق  کرده بود .!

قسمت اول
شما دیگر خسته کننده ترین چهره ها برای مردم افغانستان هستید و مردم از شما متنفر اند و حهادگران مومن دیگر به شما باور ندارند ولو که خود را غسل تمهید هم نمایید زیرا ازموده را ازمودن خظا است و به قول پیامبر بزرگوار اسلام یک مسلمان را از یک سوراخ نباید دوبار مار بگزد. شما بزرگواران نه یک بار بلکه باربار اژ سوراخ های کاذب دینی سر بیرون کرده اید و زیر نام دین این ملت مظلوم را گزیده اید و چون شکاریان تردست عمل کرده اید و به سرعت نیر وکمان را پنهان کرده اید و دروازه و سوراخ ها را بر روی مردم بسته اید وتا شکار تازه تیر و کمان ها را اماده زه کشی های تازه نموده اید تا بار دیگر تیز های زهرالود تان را زیر نام جهاد مقدس مردم افغانستان به سینه های زخمی مردم افغانستان فرو ببرید.

اما حالا دیر شده است تا کنون توانسته اید از ان تیر های کهنه و فرسوده زیر نام مقدس اسلام و جهاد بر ضد مردم افغانستان و سود جویی های خود استفاده کنید و زیر نام این بهانه مقدس به ثروت های افسانه یی دست یافتید و به بهای خون مجاهدین صاحب قصر های زمردین و ویلا های لاحوردین شدید . از قدرت نه ابزاری برای رهایی و رستکاری ملت بلکه از ان به حیث دوکان های سود اور بهره گرفتید و غارت کردبد وتاراح نمودید و ذزدی های شما به افسانه های قرن مبدل شده است و هر فصلی از دزذی های شما کتاب های پرحجم تر اژ مثنوی هفت منی شده است و پرونده دزدی های شاخدار شما و هم پاتکی های شما نمایانگر جنایت قرن است. انهم در حق مظلوم ترین ملت که به شما ساده لوحانه اعتماد کردند و دار و ندار خویش را بخاظر خدا درظبق اخلاص پیش روی شما نهادند و با دو دست به شما تقدیم کردند و اما شما برای این مظلومان در عوض جز ظلم و بیرحمی چه دادید . ایا گاهی هم در ان کاخ های بلورین صادقانه برای مردم و جهادگران پیشین نفس تازه کرده اید . خداوند را گواه بگیرید و یر به گریبان های جور و ستم تان نمایید و نگاه کنید که هنوز هم خون های هزاران انسان بیگناه از یخن های شما فواره دارد و هزاران هزار دل های ازرده ژیر شانه های سنگین و پاشنهو پاشنه های اهنین شما در حال انتظار نفس ها ی اخر هستند و هر از گاهی که شما می جنبید و مردم سخت می ترسند که بار دیگر چند دل هایی را زیر پای می گذارید و در رکاب سنگین دل شما چه سوارن تازه واردی برای غارت های جدید از راه می رسند که باز هم بی شرمانه زیر نام جهاد و دین خدا به غارت مردم می پردازند .
بزرگواران شما هنوز هم غرق نشه غارت های تان هستید و چنان مصروف ساخت و ساز کاخ های تاژه به تازه هستید که از هزاران تپش دل های شما یکی هم برای خدا و مردم صادقانه نمی تپد.

ashrafghani ,mujadedi estekhara 0202
ایا گاهی سر به گریبان های خون الود و فساد الود تان کرده اید که چه باغستان های وحشت را برای به دهشت کشیدن این ملت ابیاری کرده اید. هرگاه شما با این حال هنوز هم خود را سفیران صلح می دانید. فکر میکنم که هنوز هم از گذشته ها چیزی نیاموخته اید و به قول شاعر هرکه ناموخت از گذشت روزگار هیج ناموزت زهیچ اموزکار. به یقین که از مانور ها خام سیاسی شما معلوم می شود که هنوز هم از گذشت روزگار چیزی نیاموخته اید و اگر اندکی هم اموخته اید تنها و تنها هنر زراندوزی و غارتگری و فریب و قلدری غداری است وبس که به درد جامعه سازی و مردم پروری نمی خورد. هرچند برای شما این کافی و حتا هنر والا است و اما از نظر مردم خیلی ها افتاده اید و زبون شده اید. ممکن داشتن ثروت های فراوان سبب شده تا شما ها خود را درست سبک و سنگین کرده نمی توانید و هر از گاهی هم تن به ان داده اید. خود را چهار یک بالا حساب کرده اید و در یک توزین غلط به معادله نادرستی دست یافته اید و مناعت و عزت نفس خویش را در ان وارونه به تماشا نشسته اید. از این رو چندان ناموجه هم نیست که برای بزرگنمایی های کاذبانه به ان متوسل میشوید که بدترین توسل جستن است وخداوند این ملت را از شر شما درامان بدارد. 

انقدر معذور هم نیستید زیرا شما انقدر در معامله گری ها زد و بند های پیدا و پنهان تردست و ماهر هستید که دست ماهر تزین ها را از پشت بسته اید و دستان انسان مظلوم این سرزمین را نیز با قلاده های ان محکم بسته اید. از همین رو است که مردم از شما بیزار اند و هرگز میل ندارند تا دست به سوی شما دراز کنند زیرا هراز گاهی که صادقانه دست به سوی شما دراز کرده اند . دست های شان را از شانه ها بریده اید. هرچند شما ها خود را داعیان دین خدا می دانید اما بی میلی و و بی مبالاتی شما به دین خدا سبب شده تا برای قطع دستان مظلومین حتا شریعت را زیر پا کنید و به جای بریدن از بند دست ها را از شانه می برید. در این شکی نیست که شما برای ثروت اندوزی های افسانه یی و دست یابی به قدرت دارای شهادت نامه های رنگارنگ هستید. هرچند شهادت نامه های تان جعلی است و اما علم و هنر بی اسناد شما برعکس این سخن شاعر -نیست چون در کف شهادت نامه های رنگ رنگ قیمت و قدری ندارد علم بی اسناد ما. خیلی پررنگ و فریب الود است و برای به فریب کشاندن مردم بویژه زیر نام مقدس چهاد زرق و برق فراوانی دارد. شما فقط در زرق و برق ان نفس ارایی می کنید و اما به مفهوم ایت قرانکریم مانند رعد و برقی است که یک باره روشن می شود و زود شما را در تاریکی های مکر تان رها می کند. از همین رو است که ایتلاف ها و وحدت های شما شکننده است و زود از هم می پاشد و بر مصداق داستان مثنوی مولانای روم صمیمیت ها و همدلی ها و گردن به گردن شدن ها شما تا زمانی است که فقط افتادن یک استخوان برای بهم زدن ان بسنده است. استخوان چنان بر تنش ها در میان شما افزوده که در معرکه بدست اوردن ان حتا فرصت نوش جان کردنش را هم از دست داده اید.

hazrat Mujadedi karzai and Ghani cartoons 28
ایا می دانید این همه مصیبت های وحشتناک را که مردم افغانستان متحمل می شوند. عامل اصلی اش شما هستید که گویی برای به عذاب کشاندن بیشتر این ملت ماموریت نو به نو فراچنگ می اورید. مردم می دانند که امروز مصیبت افراط گرایی به نام طالب و القاعده و داعش محصول کارنامه های نفاق الود شما است که خدا را فراموش کردید و برای رقابت های درونی به کمک این گروه های افراطی شتافتید. ایا شما متوجه شده اید. در اتشی که اکنون از شرق میانه تا شاخ افریقا و اسیای جنوبی مشتعل است و د هر لحظه هزاران انسان بیگناه را بیرحمانه به قربانی می گیرد. به صورت قطع شما در ان دخیل هستید و دستان شما به گونه غیر مسثقیم در خون هر ببگناهی که بدست طالب و داعس و القاعده کشته می شوند دخیل است. من از خداوند طلب مغفرت می کنم که در این فاجاعه من هم دخیل هستم و مدتی در این قافله سفر کردم و خداوند حالا بر من رحم کند تا از مواخذه ام بگذرد.
مردم به شما بی باور اند و هرگز ازشما امیدی برای صداقت و راستی ندارند. هر از گاهی که قافله شما زیر نام جهاد و اسلام به حرکت می اید . مردم می دانند که مردم می دانند که شما چه می خواهید و حتا از صدا های پا های شما نه تنها نیات اصلی شما را درک می کنند بلکه می دانند که کدام اهداف تاژه را نشانه رفته اید و رسیدن به چه کاخ های قدرت و ثروت را نشانه رفته اید. حالا مردم از شما می خواهند تا دسحت از سر شان بردارید. از این که خیر برای شان نمی رسانید دست کم از شر رساندن به انان دوری جویید. بیشتر از این برای عذاب این ملت مظلوم شتاب نکنید. شاید شما هنوز هم به دلیل غرق بودن در عیش نوش ها و خور و فیش های فرصت نیافته اید تا میزان محبوبیت های تان را در میان مردم افغانستان به بررسی بگیرید. شما چنین جرات هم ندارید زیرا شما سوگند خورده اید که از ان پول های به غارت برده شده جز برای ساخت و ساز های افسانه یی و باغ های زیبا و شاداب و هزینه های پرخرج فرزندان معتاد و عیاش تان اندکی را هم در راه ثواب هزینه ننمایید . چه رسد به انکه اندکی از ان را برای سروی ارزیابی محبوبیت تان به کار بندید. در سایه و وشن این بی خبری ها است که گاهی به گونه خودگ بینانه ربسمان را از زمین به اسمان می تنید و لاف رهبری می زنید. فکر مز کنید که مردم هنوز هم مانند شما در خواب خرگوشی فرو رفته اند. در حالی که حالا دیگر زمان خاک برچشم زدن ها سپری شده و مردم شما را شناخته اند و هر روز به بارگاه خدا دعا میکنند تا به گناه رفتن به دنبال شما از مواخذه شان بگذرد. هرچند بخاطر رضای خدا به دنبال شما رفتند و اما نمی دانستند که شما انان را بجای بردن به کعبه به ترکستان غارتگری ها می برید و ارزو های انسانی شان را با خون ابیاری می کنید و بر قلب های شان سنگ یاس می کوبید. هرچند بر فرق های شان میخ کوبیدید و پستان های زنان را بریدید و رقص مرده را بر سر شان تجربه کردید و از فراز کامتینر ها بر دهن های شان شاشیدید و از این بدتر روزگار را زیرنام جهاد و اسلام بر سر شان اوردید.
شگفت اور این است که هنوز هم بی شرمانه داد از جهاد می زنید و جهاد پروقار ملت افغانستان را قربانی خود خواهی ها و قدرت طلبی های خود نمایید. برای رسیدن به اهداف شوم تان بی شرمانه سخن از فساد زدایی و غارتگری بزنید. در حالی که عامل اصلی فساد کنونی و غارتگری ها شما هستید و دستان تان نه تنها در خون هزاران بیگناه بلکه در فساد های کلان مافیایی و سازمان یافته دخیل است ..

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا