گـزیده اخبــار
خانه » اندیشه » جلوه کردی درشب میلاد ای بدرمنیر ! « به مناسبت میلاد پیامبر اکرم ص»
جلوه کردی درشب میلاد ای بدرمنیر ! « به مناسبت میلاد پیامبر اکرم ص»

جلوه کردی درشب میلاد ای بدرمنیر ! « به مناسبت میلاد پیامبر اکرم ص»

بــسم الله الـرحـمن الـرحـیم

بمناسبت میلاد مسعود وفرخندهء سرورکائنات ، اسوهء حسنه،معلم اخلاق وعدالت ،و زبدء انسانیت.نبی کریم ورسول امین، حضرت محمد مصطفی صلی الله وعلیه وصلم سروده شدو به پیشگاه

آن سرورو مولا مخلصانه تقدیم می شود.

                                                                                  Ustad Deljo Hoseini New jpg

                                                                     سروده ای از استاد سید اسحاق دلجو حسینی 

شـــــبِ مـــــیــــــلاد

شد جهان ازپرتورویت چوصبح مستنیر

جــلوه کـردی درشـب مـیلاد ای بـدرمنـیر

***

جایگاهت صدرعالم گردشت دورفلک

همچوخورشید فروزان دردل برناوپیر

***

آخرین پیغام وحی آوردی ای ختمِ رسلُ

ازحـکیمِی داوریِ خـلاقِی حـنانِ قـدیـر

***

د رکلام بی مثالت رمزِاسرارِوجود

ازنشان وبی نشان وازصغیروازکبیر

***

درکتابت از(بیان۱)وخلقِ انسان ازمنی

ازکمال( ذرّ ه  ۲) وازغیب واسرارِضمیر

***

بـازشد ابـواب رحـمت از زمـین وآسمان

تخته شد بازارِجوروجهل واصنامِ ضریر

***

ظالـمان راوعـدهء ناروعـذاب وذلَـت است

شـاهدان راسـایه ی طـوبی وشـهد وجـویشیر

***

پـاک شــداوراق جـعل ازدفتـرِدیـنِ حـنیف

محوشد درنورِوحدت ظلمتُ وشرکِ شریر

***

مـست ازمیـنای وحــد ت پُـرزجــام مــعرفــت

آنکه درسرعقل ودردل عشق ودرچشمش بصیر

***

درضمیرغنچه وگل حاضروغائب عیان

آنــچه درعـالم ببینی ازغنـی وازفقـیر

***

دیــنِ تـوحــید است آئین نـبیی مصطفی

بـربنـای وحــدت وعـدل وبشـیروهـم نـذیر

***

وحشـت وجـهل وقبـاهـت شد تمدن بربشر

جـانیان بنشسته بـرفـرمان وبرتاج وسریر

***

دیـن وایمان راخـلافِ عقل ومنـطق خـوانده اند!

  وحـی ودعـوت را معـمی دانـد وامـرخطـیر؟!

***

سرگـران دروادی حــیرت پـریشـان وزبون

صیــددام وهــم ودربــندِ خیــا لاتــش اســیر

***

نـورِ مشــکاتِ نبــوت منبــاء ا رواحِ پــاک

هســت پیــغامِ رســالت مــرجعِ امــرسفــبر

***

پیرِحکــمت مستِ جامِ عشق ومحوی بی خــودی

درحضــورحسن وبا عطرگل ومشـــک وعـــبیر

***

ذرّء عــقل ازنــماز وروزه گــوید افــضل است

خـــــواند حــکمت را خدا درمصحفش خیر کثیر

***

مــا کـــجا ومــدحِ اوصــافِ تــوای عالی جــناب

تـــو بــزرگی ونــگنـــجی درکــلامِ ایــن حـــقیر

***

حـق تـرا بسـتوده درآیـاتِ قـرآن مـبین

انـبیا درکـاروانِ وحی داننـد ت امیر

***

توشفیعی،عاصیان وخاطیان روزحسا

گربه قدر کوه با شند یابه مقدار نقیر

***

۱_ عّلمَةُ البَیانِ_ سخن گفتن رابه اوآموخت

«واقعاً پدید آمدن دستگاه نطق وبیان به ذات خود شگفت انگیزاست.که هیج وقت شگفتی خودراازدست نمیدهد.این زبان،این دولب،این زنخ(فک) واین دندانها،این حنجره، گلو،نای مجرای تنفسوششهاهمه

اینها درعملیه آوازدادن کمک می کنند. واین گوشه ی ازعملیه بیان است وسلسله آواز. این موضوع با

اهمیت زیاد آن، صرف،یک گوشهءازپهلوی تخنیکی این عملیه پیچیده را تشکیل می کند که بعدازاین،کاراین بیان به شنوایی مغزواعصاب ارتباط می گیرد،باز به عقل ارتباط می گیرد که بعد ازآن اسم چیزدیگری رانمی دانیم وبه ماهیت وحقیقت آن آشنانیستیم وحتی چیزی ازعملیه وشیوه کار

برد آن راهم نمی دانیم . چگونه نطق کننده کلمهء واحدی را برزبان می آورد؟ این واقعاًعملیه است

دارای مراحل بسیار،گام های پیاپی ودستگاه هایی که ازنظرها پنهان است ومراحل آن تا اکنون مجهول می باشد.»

تفسیرفی ظلال (درسایه های قرآن)_اثراستادشهید سید قطب علیه الرحمه

ترجمه _ استاد راشد سلجو قی

(ج_نهم_ص _نهصد وبیست وهشت)

 

۲_ذرَه مورچهء خرد وآنچه درنورآفتاب ازروزن برآید. اجزای باریک باریک دیده می شوند وبه گو

واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذرَیتهم واشهدهم علی انفسیهم الستُ بربِکمُ قالوا بلی شهدنا ان تّقُولُوا یَومَ القِیمَةِ انَا کُنَا عَن هذا غفِلِینَ_ سوره مبارکه الاعراف_آیه _۱۷۲

ترجمه: (ای پیغمبر! برای مردم بیان کن)هنگامی را که پروردکارت فرزندان آدم رااز پشت آدمیزادگان(درطول اعصاروقرون)پدیدارکردو(عقل وادراک بدانان داد تا عجایب وغرایب گیتی رادریابند وازروی قوانین وسنن منظم وشگفت انگیز هستی، خدای خودرابشناسندوبالاخره باخواندن

دلایل شناخت یزدان درکتاب بازوگستردهءجهان،انگارخداوندسبحان) ایشان رابرخودشان گواه گرفته

است.(وخطاب بدانان فرموده است) که آیامن پروردگارشمانیستم؟آنان گفته : آری! گواهی می دهیم.

 

(تویی خالق باری.مادلایل وبراهین جهان راموجب اقرارواعتراف شمامردمان کرده ایم)تاروز

قیامت نگوییدماازاین غافل وبی خبربوده ا یم.

تفسیرشریف_ نور_اثردکترمصطفی خرمدل_ج_اول_ص_۳۲۴

دراین آیات بینات مسئله ی (د.ان.ای)که به مثابه دفترچه هویت انسان است مطرح شده است که دراین آواخر

بشرقادربه کشف این پدیده ی عظیم گردیده است.واشهدهم علی انفسهم

ربیع الاول ۱۴۳۴هجری قمری

پانزدهم دلو۱۳۹۱ هجری شمسی

اســلو_ نــاروی

دلــجوحــسینی

وســلام

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا