گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » جـــرم چیســــت ؟ مـجــــرم کـــیســت ؟ و جــــزای قانـــونی کـــدام اســـــــت؟
جـــرم چیســــت ؟  مـجــــرم کـــیســت ؟   و جــــزای قانـــونی کـــدام اســـــــت؟

جـــرم چیســــت ؟ مـجــــرم کـــیســت ؟ و جــــزای قانـــونی کـــدام اســـــــت؟

sakhi samim 22

قانونیت جرم و جزا

مرا  تنبیه مادهٔ پنجم قانون جزای میهنم باساس این هدایت که: (بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمیشود) آگهی داده مکلفم ساخت تا فهم ناتوانم را بمنظور کمک به علاقه مندان احکام قانون فعال و بسا از موضوعات ضروری ــ هدایات قانون را تا جائیکه بتوانم به معرفی گیرم تا باشد مصدر خدمت کوچک و ناچیز گردیده باشم. برهمین بنیاد در تداوم نوشته های قبلی خویش اینک مطالب  زیرین را در رابطه به عناوین ذکر شدهٔ آن به بحث می گیرم:   میخواهم اینبار تا حد امکان با استفاده از جملات ساده بطور بسیار مختصر و مؤجزمطالبی را دربارهٔ قانونیت جرم و جزاء پیشکش دوستان و عزیزان علاقه مند سازم که مفاهیم و معانی روشنی داشته وازان استفادهٔ اعظمی صورت گیرد.وآنانیکه میخواهند ازمحتوای احکام قوانین کیفری نافذ میهن ما ذهن روشنتری داشته و نبشتهٔ ناچیزم را مرور فرمایند.امید می کنم که ریختهٔ قلمم قابل استفاده باشد و اگر درین راستا کمبود و کاستیی به مشاهده رسد معذورم پنداشته عرضهٔ تقصیراتم پذیرفتنی گردد.

adalaaaaat23

  هیچ عملی جرم شمرد ه نمی شود مگر بموجب قانون. بر بنیاد همین اصل ــ هیچ شخصی را نمیتوان مجازات کرد مگر بموجب قانونیکه قبل از ارتکاب فعل و عمل مورد اتهام نافذ وعمل انجام شده را جرم شناخته  باشد.و اگرواضحتر بگوئیم:  هر عملیکه در مخالفت از احکام قانون انجام شود جرم است.وهر فاعلیکه عمل خلاف قانون را انجام دهد مجرم است.و زجر و جزائیکه قانون آن را برای مجرم تقدیر و تعیین کرده است (جزا) است. نکتهٔ قابل تذکردر قا نونیت مجازات این است که فعل انجام یافته ویا  اتهام وارده بر متهم را قانون قبل از وقوع آن جرم شناخته باشد.   بلی با دقت لازم در پدیده های تذکار یافته عناوین  زیر برازنده میگردد:جرم٬ مجرم٬ جزاء تثبیت حالات جرم ومجرم در قبال جرایم :با حفظ مفاهیم یاد شده و عناصر مُکونهٔ جرمی ــ جرم پدیده ایست که قبل از وقوع و ارتکارب آن نمیتوان به ماهیت آن پی بُرد. زمانیکه جرم وجود خارجی می یابد طبعن شامل یکی از اصناف معینهٔ قانونی می باشد. اما قابل دقت است که در اِحداث و وقوع جرایم الزاماٌ مُحدِ ث ویا عواملی قرار  دارد  که آنرا بنام مجرم می شناسیم و همین مجرم است که بایست جوابگوی عمل انجام دادهٔ خلاف قانون خودباشد. اکنون با یک تآمل کوتاه در حال موجودیت فزیکی جرم ومجرم به وضوح در می یابیم که مجرم در مقابل عمل خلاف قانون خود مستوجب جزائی پیش بینی شدهٔ قانون می باشد. پس همین جزاست که رابطهٔ نا گسستنی با نوعیت جرم و فعل انجام شده داشته و آن بایست تثبیت و روشن گردد.

juctes 22تثبیتِ نوعیت جرم ومجرم با چگونگی وقوع قضیه :

همانطوریکه عرض شد ــ برای تثبیت نوعیت جرم٬ ماهیت٬ چگونگی وقوع و حالات مُشدده و مُخففهٔ  وهمچنان شناخت مجرم٬ حالات مربوط به آن٬ چگونگی انجام فعل و انگیزه و تحرکات مربوط به مجرم و غیره حالات می باید قضیه و حادثهٔ واقع شده تحت بررسی قانونی قرار گرفته و از صفحات کشف٬ تحقیق٬ تدقیق و محاکمه بگذرد  تا چگونگی وقوع٬ نوعییت و حالات  جرم ومجرم  پیدا و حالات مربوط به آنها دانسته شود. و مجرم در صورت تثبیت مسئولیت محکوم٬  به جزاء و در غیر آن رفع اتهام گردد.  بهتر است با یک مقدمهٔ بسیار کوتاه جرایم کیفری و جزاهای مقدرهٔ قانونی را از حیث شدت و خفت و تصنیف آن بشناسیم:

تصنیف جرایم  و تقدیرجزاء از دیدگاه قانون:

قبل از سال  ۱۳۵۵ هجری شمسی مطابق سال ۱۹۷۷ میلادی یعنی قبل از نفاذ قانون جزاء در میهن ما قضات افغانستان در تعیین و تقدیرجرایم و جزا های تعزیری مقید به اوامرقانونی نبوده و قیوداتی در تعیین و تقدیر جرایم و جزاء وجود نداشت قاضی در تعیین جزاء و تخفیف و تشدید آن دست باز داشت و جزاء را با در نظر داشت کمیت و کیفیت جرایم٬ شدت و خفت٬ نحوهٔ وقوع جرم٬  حال و احوال مجرم  طور تعزیری به اساس رآی خود صادرمی نمود. نفاذ قانون جزای افغانستان تحول خوبی بود در تنظیم جرایم و جزاهای تعزیری.کود جزاء ٬ جرایم و جزا ها را از حیث شدت و خفت به جنایت٬  جنحه وقباحت تصنیف نمود.و مجازات مرتکبین جرایم حدود٬ قصاص و دیت را مربوط احکام فقه شریعت اسلام دانست

نواندیشی محلی برای بیان دید گاه های متفاوت است لزومأ آنچه که از این تارنما انتشار می یابند مواضع نواندیشی نه میباشند.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا