گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » بمناسبت دوازدهم ربیع الاول روزمیلاد پیامبر رحمت و معلم اخلاق !
بمناسبت دوازدهم ربیع الاول روزمیلاد پیامبر رحمت و معلم اخلاق !

بمناسبت دوازدهم ربیع الاول روزمیلاد پیامبر رحمت و معلم اخلاق !

said Eshaq Deljo Hosaenie 23

سلام سلام

السلام ای نور قرآن السلام

السلام ای روح انسان السلام

السلام ای پیشوای انس و جان

السلام ای راحت جان السلام

السلام ای مظهر نور خدا

السلام ای نور ایمان السلام

Balagha kamalehi 23

السلام ای اولین و آخرین

السلام ای شاه رضوان السلام

السلام ای شارع شرع مبین

السلام ای نور رحمان السلام

السلام ای از طفیلت کائنات

السلام ای ختم قرآن السلام

شارلی ابدو و عوعوی سگان کارتون

السلام ای رونق بازار عدل

السلام ای ماه تابان السلام

لسلام ای موجهء دریای عشق 1

السلام ای راز پنهان السلام

السلام ای مست جام بیخودی

السلام ای ماه کنعان السلام

السلام ای درک معنا از لبت

السلام ای شرح قرآن السلام

السلام ای مقتدا و پیشوا

السلام ای دافع درد و بلا

السلام ای رازدارحشرو نشر

السلام ای شافع روز جزا

السلام ای مونس شبهای تار

السلام ای همدم هر بینوا

السلام ای چاکرت روی زمین

السلام ای عاشقت هر انبیا

السلام ای آنکه لولاکت نشان

السلام ای بر نشانت والضحی

السلام ای محرم اسرار غیب

السلام ای بوده مهمان خدا

السلام ای همرهت روح الامین

السلام ای گرد راهت توتیا

السلام ای سینه ات صد کا ئنات

السلام ای با طبیعت آشنا

السلام ای دستگیر بیکسان

السلام ای یاور شاه و گدا

السلام ای مرهم دلهای ریش

السلام ای مستجاب هر دعا

اسلام ای درک معنا از لبت

السلام ای شرح قرآن السلام

السلام ای عرش زیر نام تو

السلام ای نور حق احرام تو

السلام ای معدن صدق و صفا

السلام ای نفس سر کش رام تو

السلام ای داشتی فیض از ازل

السلام ای تا ابد اسلام تو

اسلام ای رهبر نوع بشر

السلام ای خیر انسان نام تو

السلام ای گلشن حسن و ضیاء

السلام ای از خرد پر جام تو

السلام ای داد مظلومان تویی

السلام ای عام لطف عام تو

السلام ای کعبه ماتم دار تو

السلام ای صبح صادق شام تو

السلام ای چون بهشت آغوش تو

اسلام ای چون فلک هر گام تو

السلام ای مهر دریای وجود

السلام ای هرچه پخته خام تو

السلام ای از رخت برق شهود

السلام ای معنی از ارقام تو

السلام ای درک معنا از لبت

السلام ای شرح قرآن السلام

السلام ای هم نشین نوریان

یک نظر بنگر بسوی خاکیان

السلام ای دیده ام فرش رهت

ای فدایت این تن و این جسم و جان

السلام ای حل مشکل های صعب

ملت مارا زسختی وارهان

السلام ای بر توو اصحاب تو

دائماً باشد درود امتان

السلام ای حسن شور انگیز تو

این جنین افکنده شوری در جهان

السلام ای آفتاب مرحمت

ازوجودت خیر و لطف بیکران

السلام ای سّر گلزار قدم

از طفیلت سّر پنهان شد عیان

السلام ای ابر رحمت همرهت

برسر ما باد دائم سایه بان

السلام ای سرور و مولای ما

از تو پنهان کی کنم راز نهان

السلام ای واقف از حالم تویی

کشتی ام را زین طلاطم وارهان

اسلام ای درک معنا ازلبت

السلام ای شرح قرآن اسلام

صد سلام از ما به صدها احترام

باد بر آن سید عالی مقام

صد سلام از هر رگ و تار وجود

بر تو و بر جمله یارانت سلام

السلام ای قبله ی امید ما

ای به امید تو دلها شاد کام

السلام ای دل زتنگی در قفس

ناله دارد هردم وهرصبح وشام

السلام ای جرم بخش و عیب پوش

جرم ما بخش و رهایی ده زدام

السلام افتاده ایم در منجلاب

دست و پا گم کرده ایم و تلخ کام

السلام ای بیکسان را کس تویی

بیکس و کاریم و کار ناتمام

السلام ای غمگسار عاشقان

وارهانم از غم و رنج و ملام

السلام از خسته گان آگه تویی

زآنکه هستی پیشوای هر امام

السلام ای حاجت درماندگان

حاجتی دارم بده مارا مرام

اسلام ای درک معنا از لبت

السلام ای شرح قر آن السلام

السلام ای جمع دلهای خراب

از غم هجران دلی دارم کباب

السلام ای دررهت صدهاچومن

خاک روبان اشک ریزان بی حساب

السلام ای داغداران در غمت

داغها دارند در عین شباب

السلام ای زار در کنج قفس

این چنین در بند ظلم و اضطراب

غار حرا 23

السلام از بی گناهان یاد کن

جز تو کی گوید کسی مارا جواب

السلام ای مستمندان را مدد

درد مندم وارهانم زین عذاب

السلام ای یاور بیچاره گان

کام خشکم تر نمایی از سحاب

السلام ای مستجاب هردعا

این دعای ما نمایی مستجاب

السلام ای از تو حاجت ها روا

برق امیدی فرست همچون شهاب

السلام ای درک معنا ازلبت

Mohamad Mustafa 23

السلام ای شرح قرآن السلام

السلام ای نور چشم بی بصر

می زند دل غوطه در خون جگر

السلام ای دست ما و دامنت

لطف کرده سوی ماکن یک نظر

السلام ای داد مشتاقان بده

داد این در بند و دام پر خطر

السلام ای روزن امید من

ای امید این دل و این چشم تر

السلام ای جان فدای نام تو

ذکر نامت می کند بر دل اثر

السلام ای نور یکتایی تویی

از دل درماندگان غفلت ببر

اسلام ای آفتاب مرحمت

دردل عشاق از عشقت شرر

اسلام ای بخششت بی منتها

عفو جرم ما بخواه از دادگر

السلام ای درک معنا از لبت

السلام ای شرح قرآن السلام

اسلام ای راز دار اهل راز

از کرم کار دل زارم بساز

السلام ای محرم راز نهان

داد مظلومان بخواه از کار ساز

السلام ای توشه ی نبود مرا

بیکسم تنها در این راه دراز

السلام ای دست کیر بیکسان

حافظ ما باش در شیب و فراز

السلام ای رونق بازار حسن

خم شد از هجر تو محراب نماز

السلام ای نخل باغ معرفت

ای چراغ مکه و شمع حجاز

السلام ای کوثر از لعل لبت

تشنگان ابر رحمت چاره ساز

السلام ای مرغ طوفانی دل

بال و پر بشکسته یی در دام آز

السلام ای بر اسیران یک نظر

از اسارت مرغ روحم دور ساز

السلام ای درک معنا از لبت

السلام ای شرح قرآن السلام

هردم از ما باد صدها صدسلام

بر توو بر آل و اصحابت تمام

بر تو ای روشنگر روح و روان

بر تو ای با عزت و جاه و مقام

نیست امروزم به فردا اعتبار

عرض خود کرد م به عرض احترام

بیم نبود چونکه مشتاق توام

عاشقم عاشق خلاصه یک کلام

گر نگیری دست مارا زین مغاک

می شود تبدیل صبح ما به شام

گرچه غرق بحر عصیانم ولی

گرم امیدم به عفو تو مدام

عمر خود گر جرم و عصان کرده ام

توبه کردم جرم ما بخشی تمام

ناله تاکی روز و شب از قلب زار

سر کشد سوی فضای ناتمام

تاب مهجوری ندارم بیش از این

راست باشد بر تو ای لطف توعام

بر مشامم بوی آزادی فرست

از براتم نامه پیغام و پیام

السلام ای درک معنا از لبت

اسلام ای شرح قرآن السلام

کمترین امتانم یا نبی

خاک کوی عاشقانم یا نبی

بیگنه در بند ظلم افتاده ام

هم ضعیف و ناتوانم یا نبی

عرض مارا بشنوو حالم ببین

عاجزو بیکس چنانم یا نبی

کاخ استبداد را برهم بزن

کن حفاظت دوستانم یا نبی

جز تو درمان دیگری کی می کند

این غم و درد نهانم یا نبی

روز های سخت داریم پیش رو

نیستم در فکر جانم یانبی

صید بی بال و پری در دام ظلم

احتیاج آب و نانم نبی

دام صیاد ستمگر پر خطر

زین خطر خود وارهانم یانبی

احتاج غیر دلجو را مکن

این سخن ورد زبانم یانبی

این دو سه حرفی که گفتم بیش و کم

راز قلب خون چکانم یا نبی

گر بمانم زنده زین دام بلا

پخته تر گردم که خامم یا نبی

السلام ای درک معنا از لبت

السلام ای شرح قرآن السلام

ایسگاه (قومندانی ) پولیس باغبان کوچه _ کابل

مورخه : 12_ 4 _ 1353

بانگ رحیل

 

این نعتیه شریف فقط یک موج احساس درد است که چهل سال قبل در شرایط دشواری نوشته شده ، ناظم در سال آخر دانشگاه بوده و بدون آمادگی و تعادل روانی ، بدین لحاظ با کمی ها و کاستی های معنای و لفظی همراه است ، از طرفی فضای رعب و وحشت کودتاچیان تشنه ی قدرت بر کشور وبر دانشگاه های کشور و در محیط بازداشتگاه ، ، نبود وسایل مانند : کاغذ و قلم و کتاب و حتی نورکافی، نوشته شده و اظهار دردیست که به بیان در آمده و نوشته شده است .امید است همه ی دوستان بزرگوار بادیده اغماض به آن ینگرنند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا