گـزیده اخبــار
خانه » اجتماعی » اتحادحرف وعمل،گاهي دومسيرمتضاد!
اتحادحرف وعمل،گاهي دومسيرمتضاد!

اتحادحرف وعمل،گاهي دومسيرمتضاد!

Qazi Labib saheb

                                اتحادحرف وعمل،گاهي دومسيرمتضاد!

          واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند          

      چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

حضرت محمد ” ص ” درجواب سوالي دين رابه نصيحت معني كردند” الدين النصيحه ” . ومعني نصيحت رابه ممارست به امتثال ازخوبيهاودوري كردن ازبديهاوقباحتها،نكوهش وتنفر ازاختلاف بين قول وعمل.وحضرت محمد “ص” از ناصح وداعي چنين ادرس ميدهد، ترجمه: نميخواهم باشمامخالفت كنم،به انچه كه شماراازان منع ميكنم ” سوره هودايه۸۸. درنتيجه اي نصيحت ناصح متدين ومسلمان،افراد جامعه اي ديني راچنين معرفي ميفرمايند، مومن متعهد رسالت داردكه احدي رادرجامعه كه زندگي ميكندبوسيله زبان ودستش مورداذيت و ازارقرارنداده، مصدروباعث خدمت گزاري نوع بشرگردد.

این آخُند مشرک موسوم به آخُند دانشمند مقام ذات الهی در پای مخلوقش ذبح میسازد 

پس شما مصداق ارشادات فوق رادرجامعه ديني افغانستان چطورميبينيد؟زماني درافغانستان معاني ومعاريف اين مقوله ها،يعني؛اسلام وايمان،مسلمان ومومن،جهاد ومجاهد،صداقت و…درتفكروانديشه وقول وعمل دعوتگران مابامفاهيم قران،حديث وسيرت مقداري همخواني داشت ولي توجيه وتفسيراين مقوله هابه مرورزمان باتحولات سياسي،نظامي،اخلاقي،فكري مردم تاهمين لحظه سيرتحريف وقهقرايي را ميپيمايد،ناصحين ودعتگران دانشمند واهل علم وخردديروزكه امروزخودراوارثين امپراطوري معنوي جهادميخوانند وبيك نحودرقدرت وسلطه بامتجاوزين دردادوستيدهستند ويااميدواراندباتهديدوزور وسرنيزه اي جهادواسلام بازدوباره.واردحاكميت غيرمشروع وبازيهاي مافيايي استخباراتي شوندكه،بااصول ديني،مباني اخلاقي ومحتواي عدالت اجتماعي هيج همخواني ندارد.باتأسف اين دعوتگران پارومعامله گران امروز،ازمنابروتربيونهاي شان ازادرس خويش؛اسلام،جهاد،مجاهد…رادرعمل فردي وزندگي عقودگذشته اي شان براي ديگران چنين معني كردندكه،

ببینید چگونه برخی مشرکان ملا نما روح دین اسلام را وارونه جلوه میدهند ؟ 

گوياقتل،قلدري،دزدي،زورگويي،غصب،رشوت،فساد…جزءفرهنگ ديني واخلاقي مجاهدو اسلام است وبامفاهيم عدالت،صلح،رحمت،عفووگزشت،شفقت…سازگاري ندارد.زيرااينان هيچ گاهي ديده نشده اندكه كدام كارنيك راانجام داده باشند،كدام عمل زيشت نبوده كه انجام نداده باشند.

باميداتحادقول وعمل براي همه !

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا